Comments are off for this post

Ngày 28 tháng 9. KẺ KIÊU NGẠO VÀ NGƯỜI GOÁ BỤA.

15 25 Đức Chúa Trời phá tan nhà kẻ kiêu ngạo,
Nhưng Ngài bảo toàn ranh giới người goá bụa, (Bản Hiện Đại)
Đức Chúa Trời ghét sự kiêu ngạo (Châm Ngôn 8:13). Chẳng những Ngài chống cự kẻ kiêu ngạo (I Phi-e-rơ 5:5), Ngài còn huỷ phá địa vị, sự nghiệp và cơ ngơi của người kiêu ngạo: Ngài phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan tính trong lòng (Lu-ca 1:51b).
Kinh Thánh cảnh báo người tin Chúa vì họ trở nên tự kiêu và sa vào án phạt của ma quỷ (I Ti-mô-thê 3:6). Vua Nê-bu-cát-nết-sa, vì kiêu ngạo mà mất ngai vàng, bị đuổi khỏi cung điện, sống ngoài đồng như loài thú, ăn cỏ như bò suốt bảy năm trời (Đa-ni-ên 4:25). Mưu ác của tể tướng kiêu ngạo là Ha-man bị phá, bản thân bị treo cổ (Ê-xơ-tê 7:10), mười con trai của ông cũng bị treo cổ (Ê-xơ-tê 9:14), toàn bộ tài sản của ông bị tịch thu rồi vua ban cho hoàng hậu Ê-xơ-tê (Ê-xơ-tê 8:1), chiếc nhẫn vua từng giao cho ông nay được trao cho ông Mạc-đô-chê (Ê-xơ-tê 8:2).
Nhiều người coi thường người goá bụa, thậm chí ức hiếp họ. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, là cha kẻ mồ côi và quan xét của người goá bụa (Thi Thiên 68:5). Đức Chúa Trời thúc giục những người goá bụa cứ tin tưởng nơi Ngài (Giê-rê-mi 49:11).
Trong cơn đói kém, Đức Chúa Trời sai tiên tri Ê-li đến giúp một bà goá ở thành phố Sa-rép-ta, miền Si-đôn (I Các Vua 17). Chúa Giê-xu nhắc lại sự việc này như sau: “Ta nói thật với anh em rằng, thời tiên tri Ê-li, trời bị đóng lại suốt ba năm sáu tháng, cả nước bị nạn đói lớn, trong I-sơ-ra-ên có nhiều goá phụ, thế mà tiên tri Ê-li chẳng được sai đến giúp một ai ngoại trừ bà goá thành phố Sa-rép-ta ở miền Si-đôn” (Lu-ca 4:25-26). Có nhiều goá phụ trong I-sơ-ra-ên nhưng họ không xin Chúa giúp đỡ vì họ chạy theo thần tượng Ba-anh, còn một goá phụ ngoại bang cần giúp đỡ vì bà kính sợ Đức Chúa Trời.
Bà Na-ô-mi và cô Ru-tơ, cả hai đều goá bụa. Bà Na-ô-mi tiêu biểu cho tín hữu lâu năm, cô Ru-tơ tiêu biểu cho tân tín hữu. Khi hai người ăn năn trở về, toàn thể cư dân Bết-lê-hem đều xúc động (Ru-tơ 1:18). Đức Chúa Trời phán: “Ta ngự trong nơi cao và thánh với những người thống hối, khiêm nhường, để phục hưng tâm linh người khiêm nhường và làm cho những tâm hồn thống hối được hồi sinh” (Ê-sai 57:15).

Comments are closed.