Comments are off for this post

Ngày 10 tháng 10. ĐẤNG SÁNG TẠO

16 4 Chúa tạo mỗi loài đều có mục đích,
Người ác Ngài dành cho ngày đoán phạt. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn này giải đáp vấn đề nguồn gốc của muôn vật, nhờ đâu muôn vật tồn tại, Đức Chúa Trời là ai và vì sao vẫn còn cái ác.
“Đức Gia-vê đã dựng nên muôn vật”, Kinh Thánh Cựu Ước chép: Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất (Sáng Thế Ký 1:1). Kinh Thánh Tân Ước chép: Muôn loài vạn vật đều được Ngài sáng tạo, chẳng có vật gì sinh thành mà không bởi Ngài (Giăng 1:3) chớ chẳng phải tự nhiên mà có. Kinh Thánh giải đáp thật đơn giản, chúng ta tiếp nhận lời giải đáp bằng đức tin. Niềm tin thời Cựu Ước, niềm tin thời Tân Ước, xưa và nay vẫn vậy, chẳng thay đổi, chẳng thêm thắt.
Điều con người có thể làm là chiêm ngưỡng công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời, nhìn nhận Đức Chúa Trời là nguyên nhân đầu tiên của muôn vật và Ngài cũng là sự cuối cùng của muôn vật. Vì muôn vật do Chúa sáng tạo, đều tồn tại nhờ Ngài và vì Ngài. Nguyện vinh quang vĩnh viễn thuộc về Ngài! (Rô-ma 11:36). Con người cần khiêm nhường để tin thờ và tôn vinh Đấng Sáng Tạo: “Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên” (Khải Huyền 4:11).
Khi một người nhìn nhận mình là tạo vật thì sẽ thưa với Đức Chúa Trời: “Con cảm tạ Chúa, vì con được dựng nên một cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng con biết rõ lắm” (Thi Thiên 139:14). Con người tồn tại không phải là cho chính mình mà là cho Đức Chúa Trời và vì Ngài.
Vì sao cái ác tồn tại? Đức Chúa Trời không tạo nên điều ác. Ngài cũng không tạo dựng một số người để họ phải chịu đoán phạt. Ngài không dựng nên người ngoại bang để làm củi cho địa ngục như người Do Thái chủ trương. Ngài cũng không dựng nên kẻ ác để thoả mãn cơn giận của Ngài. Con người bị đoán phạt do sự chọn lựa của họ chớ không phải do Đức Chúa Trời muốn họ bị trừng phạt.
Đức Chúa Trời không tạo nên kẻ ác nhưng Ngài khống chế kẻ ác. Ngài không để mưu kẻ ác đạt được mục tiêu (chuyện các anh và Giô-sép). Ngài dùng kẻ ác để sửa dạy (chuyện dân I-sơ-ra-ên bị lưu đày). Ngài có giải pháp cứu rỗi cho kẻ ác (sự chết của Chúa Giê-xu). Nếu Ngài chuẩn bị thiên đàng cho người tin Ngài thì Ngài cũng ấn định ngày đoán phạt kẻ ác không chịu tin Ngài (Khải Huyền).

Comments are closed.