Comments are off for this post

Ngày 13 tháng 10. SỐNG VỪA Ý CHÚA

18 7 Khi ai sống đẹp lòng Chúa,
Ngài cũng khiến kẻ thù hoà thuận với người. (Bản Hiện Đại)
Nói đến tánh hạnh của một người tức là nói đến mối liên hệ của người đó đối với người xung quanh. Nhiều người than thở: Ở sao cho vừa lòng người? Ở hẹp người cười, ở rộng người chê. Thế là ai nói mặc ai, họ cứ sống theo ý họ. Kinh Thánh dạy: Ai là người ưa thích sự sống, và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành? Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác, và môi mình khỏi sự dối gạt. Hãy tránh sự ác, và làm điều lành. Hãy tìm kiếm sự hoà bình, và đeo đuổi sự ấy (Thi Thiên 34:12-14).
Thế nhưng người tìm kiếm sự hoà bình thường phải đối diện với nghịch cảnh và kẻ thù. Cách đối phó với nghịch cảnh và với kẻ thù sẽ bộc lộ tính cách của người đó. Câu Châm Ngôn cho thấy kết quả của đời sống vừa ý Chúa là thế nào.
Người có tánh hạnh đẹp lòng Chúa là người kính sợ Chúa, sống nhân từ và chân thật (câu 6). Chẳng những Đức Chúa Trời vui lòng về người đó, Ngài còn làm cho kẻ thù nghịch hoà thuận với người.
Cách sống, cách phản ứng của thanh niên Giô-sép khi phải làm nô lệ trong nhà quan thị vệ Phô-ti-pha đã giúp cho chàng “được Đức Gia-vê phù hộ” và “được ơn trước mặt chủ” (Sáng Thế Ký 39:1-6). Khi bị tù oan, cách sống của Giô-sép cho thấy “Chúa vẫn ở với Giô-sép trong ngục tối, làm cho chàng được giám ngục quý mến”, “Chúa cho bất cứ việc gì Giô-sép bắt tay vào cũng đều thành công mỹ mãn” (Sáng Thế Ký 39:21-23).
Khi bị vua Sau-lơ săn đuổi, ông Đa-vít phải sống dưới quyền của A-kích, vua Gát trong một năm bốn tháng (I Sa-mu-ên 29:1-7). Dù về sau ông không còn ra vào trong trại quân với vua A-kích nữa, nhưng vua nhận xét ông Đa-vít “là một người ngay thẳng”, “chẳng thấy điều gì đáng trách” và “ngươi vốn đẹp lòng ta như một thiên sứ của Đức Chúa Trời” (I Sa-mu-ên 29:6-11).
Mặc dù ông Phao-lô là tù nhân của người La Mã, nhưng tại Rô-ma ông ở trọn hai năm tại một nhà trọ thuê. Người tiếp rước mọi người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời, và dạy dỗ về Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế cách tự do trọn vẹn, chẳng ai cấm người hết (Công Vụ 28:30-31).

Comments are closed.