Comments are off for this post

Ngày 15 tháng 10. ĐIỀU KIỆN THIẾT YẾU

16 9 Con người dùng trí vạch đường đi,
Nhưng Chúa dẫn dắt từng li từng tí. (Bản Hiện Đại)
Đức Chúa Trời dựng nên con người và ban cho con người con tim, khối óc và đôi tay. Với con tim, con người có ước mơ. Với khối óc, con người lập kế hoạch. Với đôi tay, con người thực hiện kế hoạch để đạt đến ước mơ của mình. Người kính sợ Chúa không loại bỏ vai trò của Chúa trong ước mơ và kế hoạch của mình, cũng không coi thường sự dẫn dắt và quyền tể trị của Chúa khi thực hiện kế hoạch.
Cô Ru-tơ chỉ là một phụ nữ ngoại bang goá chồng. Kế hoạch của cô chỉ là “kiếm sống” bằng cách theo sau thợ gặt để mót lúa (Ru-tơ 2:3). Đức Chúa Trời dẫn dắt cô, không phải chỉ đi mót lúa một ngày mà ngày ngày theo sau các bà thợ gặt của Bô-ô để mót lúa cho đến cuối vụ gặt lúa mạch và lúa mì (Ru-tơ 2:23). Bà Na-ô-mi chỉ là một phụ nữ goá chồng. Kế hoạch của bà là “kiếm chồng” cho cô con dâu từng quyết tâm không lìa bỏ bà (Ru-tơ 3). Bà Na-ô-mi lên kế hoạch, cô Ru-tơ thực hiện kế hoạch. Nhưng Đức Chúa Trời tể trị mọi việc. Ngài khiến cho người nói câu: “Xin Chúa đền đáp lại cho cô. Xin Đức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên ban thưởng cho cô dồi dào vì cô đã tìm đến nấp dưới cánh Ngài” (Ru-tơ 2:12) trở thành người làm tròn bổn phận của mình đối với người quá cố qua việc chuộc lại đất của Ê-li-mê-léc và cưới cô Ru-tơ để có người nối dõi và thừa hưởng di sản của người đã khuất (Ru-tơ 4).
Đức Chúa Trời chẳng những dẫn dắt từng li từng tí kế hoạch của cô Ru-tơ, của bà Na-ô-mi, của ông Bô-ô mà Ngài còn gây dựng một dòng dõi, kiếm được một vị vua cho dân I-sơ-ra-ên (Ru-tơ 4:18-22).
Trong khi vua Sau-lơ, các anh Đa-vít và quân đội I-sơ-ra-ên đóng quân ở thung lũng Ê-la để đương đầu với quân Phi-li-tin thì ông I-sai bảo Đa-vít đem lương thực tiếp tế cho các anh của chàng. Hai cha con ông I-sai và Đa-vít không ngờ Đức Chúa Trời dẫn dắt họ thực hiện việc này. Dù chỉ tiếp tế lương thực cho các anh nhưng Đa-vít trở thành người nhân danh Đức Chúa Trời chiến thắng gã khổng lồ Gô-li-át và giải cứu dân I-sơ-ra-ên (I Sa-mu-ên 17).
Tâm niệm của người có kế hoạch ngắn hạn hoặc dài hạn cho cuộc đời của mình là: Con cứ ở cùng Chúa luôn luôn: Chúa đã nắm lấy tay hữu con. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt con, rồi sau tiếp rước con trong sự vinh hiển (Thi Thiên 73:23-24).

Comments are closed.