Comments are off for this post

Ngày 16 tháng 10. BÍ QUYẾT CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

16 10 Vua nhiều khi quyết định khôn ngoan,
Miệng lưỡi vua không phạm lỗi lầm khi xử đoán, (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn này không phản ánh những quyết định của các bậc vua chúa trong lịch sử vì có nhiều vị vua quyết định thiếu khôn ngoan và sai lầm khi xét xử.
Câu Châm Ngôn này cũng không đề cao quyền lãnh đạo độc tôn của các bậc vua chúa vì họ có thể lợi dụng câu lời Chúa ở môi vua để thoả mãn tham vọng ích kỷ của giới lãnh đạo.
Câu Châm Ngôn này không nhằm mục đích khuyên chúng ta phải phục theo mọi phép tắc của loài người lập nên như trong I Phi-e-rơ 2:13.
Câu Châm Ngôn này cũng không tiên tri về Đấng Cứu Thế dù Chúa Giê-xu là Đấng toàn hảo. Môi miệng Ngài có lời của Đức Chúa Trời và quyết định của Ngài không bao giờ sai trật.
Câu Châm Ngôn này đề cập đến bí quyết thành công của các bậc vua chúa xưa kia và các nhà lãnh đạo ngày nay. Làm thế nào để lời của Chúa ở môi vua? Làm thế nào để miệng người không sai lầm khi xét đoán? Kinh Thánh dạy rằng kính sợ Chúa và lời của Chúa phải giữ vai trò then chốt trong đời sống của họ. Cụ thể là: Vừa lên ngôi, vua phải sao chép cho mình một bộ luật này từ bản chính, là bản do thầy tế lễ người Lê-vi giữ. Vua phải luôn luôn giữ bản sao chép ấy bên mình, ngày đêm nghiền ngẫm để được giáo huấn kính sợ Chúa Hằng Hữu, tuân theo mọi điều răn luật lệ của Ngài. Nhờ đó, vua mới khỏi kiêu căng, coi rẻ đồng bào; đồng thời cũng tránh khỏi sự quên lãng luật pháp của Chúa. Được vậy, vua và con cháu vua sẽ trị vì I-sơ-ra-ên lâu dài (Phục Truyền 17:18-20).
Khi vua kính sợ Chúa, có lời của Chúa (Châm Ngôn 8:6-21) thì Đức Chúa Trời phú cho vua sự khôn ngoan thiên thượng. Lúc đó vua đích thực là đại diện cho Ngài: lời của Chúa ở môi vua và miệng người không sai lầm khi xét đoán.
Là người lãnh đạo, bạn cần có lời nói khôn ngoan và quyết định khôn ngoan. Bạn có kính sợ Đức Chúa Trời không? Bạn có đọc và làm theo lời của Ngài chưa? Khi Chúa ở với bạn, khi bạn thấm nhuần lời của Ngài thì không một lời nói nào của bạn hoá ra vô ích (I Sa-mu-ên 3:19).

Comments are closed.