Comments are off for this post

Ngày 2 tháng 10. CHÚA CHÚ Ý HAY KHÔNG MUỐN NGHE?.

15 29 Đức Chúa Trời lánh xa người mưu ác,
Nhưng nghe người công chính cầu xin. (Bản Hiện Đại)
Cầu nguyện là một đặc ân. Ai cũng có thể cầu khẩn Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời có quan tâm nghe lời cầu nguyện hay không lại là một vấn đề khác.
Thanh niên mù bẩm sinh được Chúa Giê-xu chữa lành nói với giới lãnh đạo Do Thái giáo là những người không tin Chúa chữa lành cho anh ta rằng: “Chúng ta biết Đức Chúa Trời không nhậm lời những người tội lỗi, nhưng chỉ nhậm lời người kính sợ Ngài và làm theo ý muốn Ngài” (Giăng 9:31).
Vua Sau-lơ biết rất rõ vì sao Đức Chúa Trời không trả lời khi vua cầu nguyện. Vua thú nhận nói: “Tôi bị hoạn nạn lớn; vì dân Phi-li-tin tranh chiến với tôi, và Đức Chúa Trời đã lìa khỏi tôi. Ngài không trả lời cho tôi, hoặc bởi các đấng tiên tri, hoặc bởi chiêm bao” (I Sa-mu-ên 28:15). Kinh Thánh khẳng định: Này, tay Đức Gia-vê chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa (Ê-sai 59:1-2).
Thi Thiên 66 có câu: “Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi” (Thi Thiên 66:18). Đây là kinh nghiệm đau đớn của vua Đa-vít khi phạm tội mà không chịu ăn năn. Tuy nhiên sau khi viết câu 18, tác giả Thi Thiên 66 viết tiếp: Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe; Ngài đã lắng nghe tiếng cầu nguyện tôi (Thi Thiên 66:19). Như vậy khi một người ăn năn quay lại cùng Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ trở lại cùng người đó (Ma-la-chi 3:7).
Kinh Thánh cho biết tiên tri Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta, nhưng ông được kể là người công chính, lấy lòng sốt sắng cầu nguyện. Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của ông và nhậm lời điều ông xin (Gia-cơ 5:16-18).
Bạn cần làm gì khi Đức Chúa Trời không muốn nghe bạn cầu nguyện?

Comments are closed.