Comments are off for this post

Ngày 23 tháng 10. ĐI MÃI TRONG CON ĐƯỜNG KHÔN NGOAN

16 17 Con đường công chính đi xa hố gian tà,
Giữ đường ngay thẳng là bảo toàn sinh mạng. (Bản Hiện Đại)
Bạn đã chọn và đang đi trên con đường ngay thẳng. Đó là con đường khôn ngoan (Sự khôn ngoan sẽ khiến con đi trong con đường người thiện – Châm Ngôn 2:20), con đường công chính (Con đường người công chính giống như sự sáng chiếu rạng – Châm Ngôn 4:18), con đường sự sống (Sự sống ở nơi đường công chính – Châm Ngôn 12:28).
Làm thế nào tiếp tục đi trong con đường ngay thẳng đó? Câu Châm Ngôn đề cập đến hai bí quyết.
1. Lìa bỏ sự ác (đi xa hố gian tà, tránh xa điều ác).
Ông Gióp được giới thiệu là người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác (Gióp 1:1). Không tránh xa điều ác thì chẳng còn trọn vẹn, chẳng phải là ngay thẳng và cũng không thể kính sợ Đức Chúa Trời. Vua Đa-vít bày tỏ lòng quyết tâm đi trongcon đường ngay thẳng, trọn vẹn qua Thi Thiên 101.
Muốn cứ đi trong con đường ngay thẳng, Châm Ngôn 4:14-15 có dựng nhiều bảng chỉ dẫn: “Chớ đi vào”, “Đừng đi”, “Tránh”, “Chớ đi ngang qua”, “Xây khỏi”, “Đi thẳng”:
Chớ đi vào trong lối kẻ hung dữ,
Và đừng đi đường kẻ gian ác.
Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó.
Hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng.
2. Canh giữ tánh nết (Giữ đường ngay thẳng, canh gác đường lối).
“Tránh xa hố gian tà”, “giữ đường ngay thẳng” hỗ trợ cho nhau. Đã tránh xa “cái hố” thì phải giữ “đường ngay”. Nhờ giữ “đường ngay” mới tránh được “cái hố”.
Mắt con hãy ngó ngay trước mặt,
Và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con.
Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi,
Và lập cho vững vàng các đường lối con,
Chớ xây qua bên hữu hay bên tả,
Hãy dời chân con khỏi sự ác. (Châm Ngôn 4:25-27)
Muốn giữ “đường ngay” thì phải “ngó ngay”, phải “xem thẳng” (không liếc dọc liếc ngang), bước chân vững vàng, không quay sang phải hay sang trái.

Comments are closed.