Comments are off for this post

Ngày 5 tháng 10. VÌ SAO KHÔNG NGHE LỜI SỬA DẠY?.

15 32 Ai khước từ khuyên răn, ghét chính linh hồn mình.
Người nghe lời sửa dạy sẽ trở nên thông sáng. (Bản Hiện Đại)
Trong khi có người chịu nghe lời quở trách thì nhiều người từ chối sự khuyên dạy. Vì sao từ chối sự khuyên dạy?
Kiêu ngạo. Dân I-sơ-ra-ên thường phạm tội này. Ông Mô-se cảnh báo họ: Phải luôn luôn thận trọng, đừng quên Chúa, đừng bất tuân luật pháp của Ngài. Đừng để khi ăn uống no đầy, nhà cao cửa rộng, gia súc đầy đàn, vàng bạc, tài sản gia tăng, đồng bào sinh kiêu căng, quên Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời mình, Đấng đã giải thoát đồng bào ra khỏi Ai Cập. (Phục Truyền 8:11-14).
Kinh Thánh cho biết tiên tri mạo nhận là những người có lòng kiêu ngạo, vì thế họ chẳng chịu nghe lời khuyên của bất cứ ai (Phục Truyền 18:20).
Khinh bỉ linh hồn mình. Thái độ bên ngoài của người kiêu ngạo là không chịu phục tùng, không chịu lắng nghe người khuyên dạy và quở trách. Suy cho cùng hoá ra người đó coi thường, coi khinh chính linh hồn của mình.
Hoàng tử Giô-ách được vợ chồng thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa cứu sống và bí mật nuôi dưỡng trong Đền Thờ, bảy tuổi được tôn làm lên vua. Được thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa hướng dẫn và dạy dỗ, vua ra lệnh tu sửa Đền Thờ, có sáng kiến trong việc nhận tiền dâng hiến của dân chúng. Nhưng khi thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa qua đời, vua làm theo lời của các quan trưởng Giu-đa, từ bỏ Đền Đức Gia-vê là Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, mà phục sự những thần A-sê-ra và các hình tượng… Đức Gia-vê sai các đấng tiên tri đến cùng chúng để dắt chúng trở lại cùng Đức Gia-vê; nhưng chúng không chịu nghe. Thậm chí Đức Chúa Trời sai tiên tri Xa-cha-ri là con trai của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đến cảnh cáo, chẳng những họ không nghe mà còn giết tiên tri của Đức Chúa Trời bằng cách ném đá (II Sử Ký 24).
Tâm linh là phần quan trọng nhất. Ai từ chối không chịu nghe lời khuyên răn là không quan tâm đến phần tâm linh. Người đó đã để cho con người xác thịt dẫn dắt thay vì để con người thiêng liêng dẫn dắt cuộc đời của mình. Thật là ngu dại.

Comments are closed.