Comments are off for this post

Ngày 6 tháng 10. MUỐN KHÔN NGOAN VÀ ĐƯỢC TÔN TRỌNG.

15 33 Kính sợ Đức Chúa Trời thật là khôn ngoan,
Đức tính khiêm nhu mang lại vinh dự. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn 2K này nhắc lại hai điều quan trọng: K1: Kính sợ Đức Chúa Trời và K2: Khiêm nhường. Phương cách chắc chắn để khôn ngoan và được tôn trọng là kính sợ Đức Chúa Trời và khiêm nhường. Muốn kính sợ Đức Chúa Trời phải khiêm nhường, muốn khiêm nhường phải kính sợ Đức Chúa Trời.
K1: Kính sợ Đức Chúa Trời. Một người không thể khôn ngoan (theo chuẩn của Chúa) khi chưa kính sợ Đức Chúa Trời. Kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan; tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng (Gióp 28:28). Ông Mô-se cho dân I-sơ-ra-ên biết Đức Chúa Trời đòi hỏi họ kính sợ Đức Chúa Trời để có thể sống khôn ngoan: Vậy, hỡi I-sơ-ra-ên, bây giờ Gia-vê Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? Há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Gia-vê Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Gia-vê Đức Chúa Trời ngươi, giữ các điều răn và luật lệ của Đức Gia-vê mà ta truyền cho ngươi ngày nay, để ngươi được phước? (Phục Truyền 10:12-13). Đến thời ông Giô-suê lãnh đạo, ông cũng vẫn kêu gọi hãy kính sợ Đức Gia-vê, và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín… (Giô-suê 24:14). Vua Đa-vít kêu gọi: Hỡi các thánh của Đức Gia-vê, hãy kính sợ Ngài… Hỡi các con, hãy đến nghe ta, ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Gia-vê… (Thi Thiên 34:9-11). Vua Sa-lô-môn kết luận sách Truyền Đạo rằng: Khá kính sợ Đức Gia-vê và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi (Truyền Đạo 12:13).
K2: Khiêm nhường. Ông Giô-sép tiêu biểu cho người khiêm nhường trước mặt Chúa. Ông chấp nhận hoàn cảnh và vị trí mà Chúa đưa đến, sống kính sợ Chúa, hết lòng trong công việc. Đức Chúa Trời nâng ông lên, trở thành người được tôn trọng. Ông Mô-se, vua Đa-vít bắt đầu với công việc chăn chiên trước khi trở thành những nhà lãnh đạo dân tộc. Trước khi trở thành hoàng hậu, trước khi trở thành vị quan có thứ bậc cao, thiếu nữ Ê-xơ-tê, thanh niên Đa-ni-ên là những người vô danh ở xứ lạ quê người. Ra-háp và Ru-tơ là những phụ nữ ngoại bang nhưng lại có tên trong gia phả của Đức Chúa Giê-xu. Tất cả đều là những người kính sợ Chúa, làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời (Mi-chê 6:8).

Comments are closed.