Comments are off for this post

Ngày 8 tháng 10. KẾ HOẠCH TOÀN HẢO?

16 2 2 Người tự thấy công việc mình toàn hảo,
Nhưng Đức Chúa Trời biết rõ động cơ nào thúc đẩy. (Bản Hiện đại)
Con người có thể am tường về chính mình không? Làm thế nào để hiểu rõ nội tâm của mình? Ai cũng tự hào rằng: “Tôi hiểu tôi hơn hết!” Nhưng Kinh Thánh cho biết lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa: ai có thể biết được? (Giê-rê-mi 17:10). Vua Đa-vít cũng thú nhận: Ai biết được các sự sai lầm mình? (Thi Thiên 19:12a). Hoá ra không ai thật sự biết chính mình.
Khi ông Cô-rê âm mưu với ông Đa-than, ông A-bi-ram và ông Ôn cùng với 250 người lãnh đạo là quan tướng danh giá trong dân I-sơ-ra-ên nổi loạn chống lại ông Mô-se và ông A-rôn. Họ nói rằng: “Các ông chuyên quyền và lạm quyền quá! Toàn thể cộng đồng I-sơ-ra-ên đều là thánh và Ngài ở cùng chúng ta tất cả. Tại sao riêng hai ông tự cho mình có quyền cai trị dân của Chúa?” Ông Mô-se không tranh cãi với họ mà chỉ trả lời: “Sáng mai Chúa sẽ cho biết ai là người của Ngài, ai là người thánh được gần gũi Ngài, người Ngài chọn sẽ được phép đến gần Ngài” (Dân Số Ký 16:3, 5).
Đề cập đến tội lỗi, tinh thần “Pha-ri-si” khiến chúng ta nghĩ đến tội lỗi của người khác chớ không chịu thừa nhận tội lỗi của mình. Chúa Giê-xu kể Ẩn dụ Người Pha-ri-si và Người thu thuế để cảnh cáo những người tự coi mình là công chính và khinh thường người khác (Lu-ca 18:9-14). Đứng trước sự kiện Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, chúng ta rất dễ nghĩ về tội lỗi của người khác. Ít người chịu thú nhận như ông Phao-lô: trong những kẻ có tội đó ta là đầu (I Ti-mô-thê 1:15).
Nhận thức Đức Chúa Trời là Đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tuỳ đường họ đi, tuỳ kết quả của việc họ làm” (Giê-rê-mi 17:10), chúng ta cần: (1)Thú nhận với Chúa: chúng con hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công chính của chúng con như là áo nhớp… (Ê-sai 64:6). (2)Xin Chúa tái tạo chúng ta: Đức Chúa Trời ôi! Hãy dựng nên trong con một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong con một thần linh ngay thẳng (Thi Thiên 51:10). (3)Xin Chúa chỉ dạy chúng ta:Điều chi con chẳng thấy, xin Chúa chỉ dạy cho con; nếu con có làm ác, con sẽ chẳng làm lại nữa (Gióp 34:32).

Comments are closed.