Comments are off for this post

Ngày 9 tháng 10. THAY ĐỔI KẾ HOẠCH

16 3 Hãy phó thác công việc con cho Chúa,
Thì tư tưởng con được vững vàng. (Bản Hiện Đại)
Đọc Châm Ngôn 16 câu 1 và 2 chúng ta thấy vai trò của Đức Chúa Trời trong đường lối, kế hoạch của con người. Chẳng lẽ vì e rằng kế hoạch của mình không được Đức Chúa Trời chấp nhận nên thôi, đừng lập kế hoạch nữa? Phải chăng sống theo ý của Chúa là từ bỏ kế hoạch?
Thật ra, làm việc gì chúng ta đều phải có kế hoạch. Quan trọng là không loại bỏ vai trò của Đức Chúa Trời trong kế hoạch của mình. Cần:
T1. Trao phó cho Chúa. Phó, phó thác, ký thác vừa bày tỏ sự tin cậy Chúa vừa xin Chúa chỉ dạy. Tương giao với Chúa không có nghĩa là xin Chúa “duyệt” kế hoạch, nhưng xin Chúa cùng “soạn” kế hoạch đúng theo ý Ngài. Ai biết được tư tưởng Chúa? Ai dám khuyên bảo Ngài? Nhưng nhờ Thánh Linh, chúng ta có tư tưởng của Chúa Cứu Thế (I Cô-rinh-tô 2:16).
T2. Theo đuổi kế hoạch. Khi đã trao phó cho Chúa thì mưu ý, tư tưởng, dự tính được hình thành trong kế hoạch không còn là ý riêng nữa. Giờ đây phải theo đuổi thực hiện kế hoạch. Thật sai lầm khi buông bỏ cho Chúa với suy nghĩ “hên xui”trong khi đúng ra cần xin Chúa giúp chúng ta thực hiện kế hoạch.Cũng thật sai lầm khi chúng ta tự tung tự tác, chẳng đếm xỉa gì đến vai trò của Chúa trong khâu thực hiện kế hoạch. Câu:Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi (Phi-líp 4:13) là lời tổng kết về một đời sống có kỷ luật và kính sợ Chúa.
T3. Thành công. Ông Phao-lô khuyên những người có kế hoạch: “Anh em hãy chạy cách nào để giật giải” (I Cô-rinh-tô 9:24b). Tuy nhiên khi đạt đến mục tiêu, khi thành công thì đừng quên vai trò của Chúa: Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng tôi dự phần chiến thắng với Chúa Cứu Thế (II Cô-rinh-tô 2:14).
Chẳng có người nào muốn kế hoạch của mình bị phá hỏng hoặc phải thay đổi. Khi phát hiện kế hoạch và công việc của mình không theo ý của Đức Chúa Trời, bạn có chịu ngồi xuống để cùng với Chúa viết lại kế hoạch và cùng Ngài thực hiện kế hoạch không?

Comments are closed.