Comments are off for this post

Ngày 11 tháng 11. ĐƯỢC CHÚA TÔI LUYỆN

17 3 Nồi giót luyện bạc, lò lửa luyện vàng,
Chúa Hằng Hữu tôi luyện lòng người. (Bản Hiện Đại)
Từ ngữ “nồi dót” (tự điển Việt Hán), là loại nồi dùng để nấu vàng bạc ngày nay gọi là “nồi rót”. Để có bạc có vàng, người ta đi tìm và đào lấy quặng ở các mỏ. Để loại tạp chất ra khỏi bạc và vàng người ta luyện bạc, luyện vàng trong lửa. Người ta đào mỏ lấy bạc, dựng lò luyện vàng, nấu quặng để lấy ra đồng và sắt (Gióp 28:1-2).
Chúng ta sống trong trần gian tội lỗi, được Chúa tìm và cứu khỏi tội lỗi, nhưng trong chúng ta vẫn còn những “tạp chất”, chúng ta cần được tôi luyện để trở nên tinh ròng và có giá trị. Ai có thể “tôi luyện lòng người”? Liệu con người gian dối, bại hoại đến mức vô phương cứu chữa có thể tự “tôi luyện” lòng mình không? Đức Chúa Trời phán: “Ta, Chúa Hằng Hữu, dò xét tâm khảm, thử nghiệm trí óc để báo ứng đúng theo nếp sống và kết quả của hành động của mỗi người (Giê-rê-mi 17:9-10). Đức Chúa Trời có thể làm điều mà không một nồi luyện kim nào làm được. Vua Sa-lô-môn cầu nguyện rằng: “Thật chỉ một mình Chúa biết lòng của con cái loài người, để khiến họ kính sợ Chúa trọn đời họ sống trên đất (I Các Vua 8:39b).
Bạn muốn Chúa thử luyện mình không? Bạn có dám thưa với Chúa rằng: “Đức Gia-vê ôi! Xin hãy dò xét con, rèn luyện lòng dạ con” (Thi Thiên 26:2). Hay mới nghe hơi nóng của sự thử luyện bạn đã vội trốn tránh rồi?
Đức Chúa Trời tôi luyện chúng ta như thế nào? Đức Chúa Trời thử ông Áp-ra-ham khi phán rằng: “Hãy bắt I-sác, đứa con một mà con yêu quý, đem đến vùng Mô-ri-a và dâng nó làm tế lễ thiêu trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho con” (Sáng Thế Ký 22:1-2). Ông Mô-se giải thích cho dân I-sơ-ra-ên biết vì sao Chúa dẫn họ đi xuyên sa mạc kinh khiếp nhưng Ngài bảo vệ họ. Khi không có nước uống, Ngài cho nước chảy từ vầng đá. Khi không có lương thực, Ngài ban cho ma-na. Mục đích của Ngài là dạy dỗ, thử thách, rồi mới cho hưởng điều tốt lành (Phục Truyền 8:15-16). Đức Chúa Trời dùng “cái giằm” để tôi luyện ông Phao-lô (II Cô-rinh-tô 12:9-10). Những gian lao thử thách mà chúng ta phải đương đầu là cách Đức Chúa Trời tôi luyện để chúng ta trở nên vững mạnh (Gia-cơ 1:2-4). Ai được Chúa luyện lọc thì sẽ trở nên người có giá trị cho Ngài. Ông Gióp nói: Sau khi chịu luyện lọc, tôi sẽ ra như vàng (Gióp 23:10).

Comments are closed.