Comments are off for this post

Ngày 14 tháng 11. XÉT LẠI CHÍNH MÌNH

17 6 Cháu chắt là vương miện của ông già,
Tổ phụ là vinh dự cho con cháu. (Bản Hiện Đại)
Làm thế nào duy trì mối tương quan chặt chẽ và thân thiết trong đại gia đình gồm cháu chắt và ông bà, con cái và cha mẹ? Làm thế nào con cháu làm “mão triều thiên” cho người già, cha mẹ là sự “vinh hiển” cho con cái? Không phải cứ sống thọ là có “mão triều thiên”,không phải cứ làm cha làm mẹ là đem “vinh dự ” cho con cái.
Trước hết, người làm cha làm mẹcó tôn trọng luật hôn nhân của Đức Chúa Trời thì mới có thể nghĩ đến “vinh hiển”cho con cái. Cháu chắt có tôn trọng luật của Đức Chúa Trời thì mới có thể làm“mão triều thiên” cho ông bà. Một khi vợ chồng ly thân và ly dị thì không thể đem lại “vinh hiển” cho con cái. Khi cha mẹ không quan tâm đến con cái, không thật sự xem chúng là quý báu thì làm thế nào có thể đem lại “vinh hiển” cho chúng? Khi các con, các cháu không quan tâm, không tôn trọng người già thì chẳng thể nào làm “mão triều thiên” cho ông bà.
Kính sợ Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất trong đời sống gia đình. Trước nhất là cha, mẹ đóng vai trò chủchốt. Gia đình ở số 128 đường Thi Thiên được giới thiệu là gia đình có phúc: Phúc cho người kính sợ Chúa Hằng Hữu, vâng giữ đường lối Ngài. Sau phần mô tả các thành viên trong gia đình là lời kết luận:
Từ Si-ôn, Chúa ban phúc cho anh,
Trọn đời anh thấy ân lành của Sa-lem.
Phải, anh sẽ thấy cháu chắt mình.
Và I-sơ-ra-ên vui hưởng thái bình. (Thi Thiên 128:5)
Mở đầu sách Gióp giới thiệu ông Gióp và các con là một gia đình kính sợ Đức Chúa Trời. Sách Gióp kết thúc với mấy câu mô tả “mão triều thiên” của cụ Gióp: Sauđó, Gióp còn sống thêm 130 năm nữa, và được thấy con, cháu, chắt, chít, tức là bốn đời hậu duệ (Gióp 42:16). Khi viết thư cho ông Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô nhắc đến ba thế hệ của đức tin. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng cũng ở trong con nữa (II Ti-mô-thê 1:5).
Gia đình bạn đang ở trong tình trạng nào? Hãy bắt đầu từ chính bạn.

Comments are closed.