Comments are off for this post

Ngày 18 tháng 11. CSTM CAO MÀ CSKN THẤP, LẠ CHƯA?

17 10 Một lời quở trách thức tỉnh người khôn,
Hơn cả trăm roi đánh kẻ ngu muội.(Bản Hiện Đại)
“Người khôn ngoan” mà câu Châm Ngôn đề cập không phải là người có IQ cao (IQ: Intelligence Quotient: Chỉ Số Thông Minh). Giới văn sĩ và người Pha-ri-si xưa kia là những người có CSTM cao nhưng không được gọi là “người khôn ngoan”. Thậm chí Chúa Giê-xu còn lên án họvà gọi họ là “kẻ dại dột” (Lu-ca 11:40). Ông Phao-lô đề cập đến “người khôn ngoan theo xác thịt”, “sự khôn ngoan loài người” (I Cô-rinh-tô 1:26; 2:5). Đây là “sự khôn ngoan” mà người Hy Lạp tìm kiếm (I Cô-rinh-tô 1:22).
“Người khôn ngoan” trong câu Châm Ngôn này là mẫu người mà Chúa Giê-xu đề cập trong Ẩn Dụ Người Khôn Kẻ Dại (Ma-thi-ơ 7:24-27). Người tiếp nhận lời khuyên dạy, thực thi lời khuyên dạy là người có chỉ số WQ cao (WQ: Wisdom Quotient: Chỉ Số Khôn Ngoan). Đây là sự khôn ngoan thuộc linh. Bảy Hội Thánh trong sách Khải Huyền được trắc nghiệm CSKN khi nhận Thư của Đức Chúa Trời. “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh”. Hội thánh nào chịu lắng nghe và ăn năn là Hội thánh khôn ngoan. Trong gia đình, trong Hội thánh, người khôn ngoan là người tâm niệm rằng:“Xin cho người công chính đánh con, đánh thế là thương. Xin để họ quở con, quở thế là xoa dầu cho đầu con (Thi Thiên 141:5).
“Kẻ ngu muội” là người có CSKN thấp, còn CSTM có thể cao hoặc rất cao. Vì sao? Vì họ:
o nghe lời Chúa mà không thực thi (Ma-thi-ơ 7:26).
o nghe lệnh Chúa mà không vâng lời (vua Sau-lơ, dân I-sơ-ra-ên).
o Nếu tháiđộ này kéo dài thì họ trở thành “lòng chai, tai nặng” đối với Chúa và lời của Ngài.
Người đã có CSTM cao khó có thểrơi xuống thấp, còn người có CSKN cao vẫn có thể trở thành người ngu dại nếu người đó không tiếp tục chịu lắng nghe và vâng lời. Vua Sa-lô-môn là người có CSTM rất cao, nhưng xét về CSKN thì khi còn trẻ vua khôn ngoan bao nhiêu, đến khi về già, vua ngu muội bấy nhiêu (I Các Vua 11:1-13).

Comments are closed.