Comments are off for this post

Ngày 19 tháng 11. BỊ DIỆT VÌ PHẢN NGHỊCH

17 11 Người hung ác chỉ thích nổi loạn,
Sứ giả bạo tàn sẽ đi dẹp nó.(Bản Hiện Đại)
Một trong những đặc tánh của kẻgian ác là không tôn trọng thẩm quyền hợp pháp. Họ phản nghịch ngấm ngầm từ nội tâm rồi biểu hiện ra bên ngoài. Vua Sau-lơ là người “tìm điều phản nghịch”. Vua không tôn trọng thẩm quyền của tiên tri nên tự mình đứng ra dâng lễ thiêu và lễthù ân. Sau khi đến nơi, tiên tri Sa-mu-ên nhận định: “Ông điên rồ thật! Ông đã không tuân lệnh Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của mình” (I Sa-mu-ên 13:8-13). Nhưng đó chỉ là khởi đầu của một chuỗi phản nghịch. Vua không tuân lệnh của Đức Chúa Trời trong trận chiến chống quân A-ma-léc. Tiên tri Sa-mu-ên hỏi vua Sau-lơ: “Tại sao ông không vâng lời Chúa? Tại sao ông vồ lấy của cướp, làm điều xấu xa trước mặt Chúa?” Còn vua Sau-lơ, người không tuân lệnh cứ khăng khăng: “Tôi có vâng lời Chúa, tôi có thi hành mệnh lệnh Chúa giao đấy chứ” (I Sa-mu-ên 15:20). Tiên tri Sa-mu-ên khẳng định: “Chúa có thích lễ thiêu và lễ thù ân hơn là sự vâng lời Ngài đâu? Vì vâng lời hơn dâng lễ vật, nghe theo hơn dâng mỡ cừu đực. Phản nghịch còn hơn tà thuật, ương ngạnh còn hơn thờ tà thần. Vì ông dám cãi mạng Chúa. Ngài cũng khước từ không cho ông làm vua nữa” (I Sa-mu-ên 15:22-23).
(1) Đức Chúa Trời đòi hỏi sự vâng lời.
(2) Phản nghịch là tội lỗi nghiêm trọng.
(3) Người phản nghịch sẽ bị loại bỏ.
Thư của sứ đồ Giu-đe nhắc đến nhiều chuyện phản nghịch. Các thiên sứ phản nghịch, hai thành phố phản nghịch, ông Ca-in, ông Ba-la-am và bè đảng Cô-rê phản nghịch. Ông khuyên chúng ta hãy nhớ những thiên sứ không chịu giữ địa vịcủa mình mà sa vào tội lỗi, đừng quên hai thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ cùng các thị trấn xung quanh đầy dẫy mọi thứ dâm ô, kể cả tình dục đồng giới. Họ phản nghịch Đức Chúa Trời vì họ kiêu ngạo, ham lợi, cuồng loạn trong tình dục…
Các thiên sứ phản nghịch bị Đức Chúa Trời xiềng lại mãi mãi trong ngục tối để đợi ngày phán xét. Sô-đôm và Gô-mô-rơ bị lửa tiêu diệt và trở thành tấm gương cảnh cáo cho chúng ta biết có một hoả ngục cháy đời đời để hình phạt tội nhân (Giu-đe 1).
Bạn hãy diệt ngay ý tưởng phản nghịch kẻo bị diệt.

Comments are closed.