Comments are off for this post

Ngày 23 tháng 11. NÊN GHÉT AI?

17 15 Chúa Hằng Hữu ghét người điêu trá,
Vàng thau tráo đổi, trắng đen lừa đảo. (Bản Hiện Đại)
Đức Chúa Trời yêu mến người công chính (Thi Thiên 146:8b). Nhưng Ngài ghét hai loại người: (1) người xưng kẻ ác là công chính, và (2) người lên án người công chính.
Đức Chúa Trời ghét kẻ ác. Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác (Thi Thiên 5:5). Vua Đa-vít cũng ghét như Chúa ghét: Tôi ghét mọi đường giả dối (Thi Thiên 119:128). “Chúa Hằng Hữu ôi, con chẳng ghét kẻ ghét Chúa sao? Chẳng tởm kẻ nghịch Ngài sao? Con ghét họ thậm tệ.Họ thành kẻ thù của con” (Thi Thiên 139:21-22).
Chẳng phải ai cũng có thái độ rạch ròi như vua Đa-vít. Ông Hê-li khi biết hai con trai của mình là người gian tà, không kính sợ Chúa. Họ phạm tội trong khi dâng tế lễ. Kinh Thánh chép: Tội lỗi của những thầy tế lễ trẻ này thật lớn trước mặt Chúa. Họ khinh thường các lễ vật người ta đem dâng cho Ngài. Họphạm tội tà dâm trong đền tạm: ăn nằm với các phụ nữ phục dịch đền tạm. Nhưng ông Hê-li chỉ trách và cảnh cáo hai con của mình mà không lên án và không cách chức họ. Đức Chúa Trời phán với ông: “Ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta”và Ngài báo cho ông biết: Dù ta, Đức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên có hứa cho nhà ngươi cũng như nhà tổ tiên ngươi được vĩnh viễn hầu việc ta, nhưng bây giờ, không thể nào tiếp tục nữa; vì ta chỉ trọng kẻ nào trọng ta, còn kẻ nào coi thường ta, sẽ bị ta coi thường (I Sa-mu-ên 2:22-36).
Hội chúng tại Cô-rinh-tô “xưng kẻ ác là công chính” khi trong Hội thánh có kẻ gian dâm nhưng họ không nghiêm minh xét xử, không khai trừ người gian ác (I Cô-rinh-tô 5).
Trong thế giới đồi truỵ và gian ác, người ta hoan hô “bàn tay của Chúa”, ca ngợi người ngoại tình, tôn vinh bằng cấp giả, tôn trọng kẻ làm giàu trên xương máu người khác, bênh vực cho đồng tính, khuyến khích chuyện phá thai, thoải mái với sống thử, gian dối trong thi cử… Bạn nghĩ sao? Dù không đồng tình với điều ác nhưng biết đâu bạn chỉ có cái vỏ công chính, còn đang sống vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, hợm hĩnh, phỉ báng, nghịch cha mẹ, phụ bạc, vô đạo, không tình nghĩa, thù hằn, gièm pha, truỵ lạc, hung dữ, ghét điều lành, phản trắc, liều lĩnh, kiêu ngạo, ưa lạc thú hơn kính yêu Chúa… (II Ti-mô-thê 3:1-4)

Comments are closed.