Comments are off for this post

Ngày 16 tháng 12. DANH GIA-VÊ (1)

18 10 Danh Đức Gia-vê là một ngọn tháp kiên cố;
Kẻ công chính chạy đến đó, gặpđược nơi ẩn trú cao.
10 Danh Đức Chúa Trời là pháo đài kiên cố,
Người công chính đến được nơi trú ẩn an toàn.
(Bản Hiện Đại)
Người Do Thái rất tôn kính danh Gia-vê. (1) Tôn kính danh Gia-vê qua cách viết. Họ không viết đầy đủ chữ YAHWEH mà chỉ viết phụ âm thành chữ YHWH. (2) Tôn kính danh Gia-vê qua cách đọc. Họ đọc là Adonai (có nghĩa là Chúa) để không phạm thượng. Kết hợp những âm a-o-a (viết thành e-o-a) trong Adonai với các phụ âm YHWH tạo thành từ mới là YEHOWAH (Giê-hô-va) có nghĩa là Ta là Ta, Ta là Đấng Tự Hữu.
Danh Gia-vê không phải do con người tưởng tượng nhưng do chính Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người. Con người có tinh thần tín ngưỡng nên suy nghĩ, tưởng tượng, chế tác các thần, rồi đặt cho thần một danh và tôn thờ, thậm chí thờ cả thần không biết. Ông Phao-lô nói với cư dân thành phố A-thên rằng: “Khi đi dạo xem những nơi thờ phượng khắp thủ đô, tôi thấy một bàn thờ khắc dòng chữ:‘Thờ Thần Không Biết’. Thần quý vị không biết mà vẫn thờ đó chính là Thần tôiđang truyền giảng” (Công Vụ 17:23). Ông Phao-lô mạnh dạn nói như vậy vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài cho ông.
Ông Mô-se thưa với Chúa: “Khi con đến nói với dân I-sơ-ra-ên: Đức Chúa Trời của tổ tiên chúng ta sai tôi đến với anh em, nếu họ hỏi: Tên Ngài là gì? Con sẽ trả lời thế nào?” “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”, Đức Chúa Trời đáp,“Đấng Tự Hữu đã sai con” (Xuất Ai Cập Ký 3:13-14). Sau đó, Đức Chúa Trời phán cùng ông Mô-se khi ông trở về Ai-cập để lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên, rằng: “Ta là Đức Gia-vê. Ta đã hiện ra cùng Áp-ra-ham, cùng I-sác, và cùng Gia-cốp, tỏ mình là Đức Chúa Trời toàn năng; song về danh Ta là Gia-vê, thì ta chưa hề tỏ cho họ biết” (Xuất Ai Cập Ký 6:2-3).
Nếu Đức Chúa Trời không bày tỏNgài là ai, danh Ngài là gì thì con người không thể nào biết Ngài một cách đúngđắn. Danh Gia-vê có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với những ai tin Đức Chúa Trời. Họ không nhìn thấy Đức Chúa Trời nhưng nghe đến danh của Ngài thì nhận biết quyền năng của Ngài.

Comments are closed.