Comments are off for this post

Ngày 3 tháng 12. CHA BUỒN RẦU, MẸ CAY ĐẮNG VÌ AI?

17 25 Con ngu muội là một điều buồn rầu cho cha,
Và một sự cay đắng cho mẹ đã sanh đẻ nó.
25 Con khờ dại làm rầu lòng cha,
Gây đắng cay cho mẹ đã sinh ra nó.
(Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn này cảnh tỉnh các bậc làm cha làm mẹ, cảnh tỉnh con cái, đồng thời đặt vấn đề cho cả hai thế hệ.Vì sao con trở nên ngu muội (khờ dại)? Vì sao con làm cho cha buồn rầu, làm cho mẹ cay đắng?
– Trước hết là trách nhiệm của cha mẹ. Phải chăng cha mẹ không giáo dục tốt (G1), không làm gương tốt (G2) cho con của mình? Ông Mô-se từng nêu ra bí quyết (4K) giáo dục con cái cho các bậc cha mẹ: (1) Kính sợ Đức Chúa Trời. Sống làm gương tin kính tốt cho con cái. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Gia-vê Đức Chúa Trời ngươi. (2) Khắc ghi lời Chúa. Có lời Chúa trong tâm khảm, có giáo dục con cái về Kinh Thánh, về ý muốn của Chúa. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ởtại trong lòng ngươi. (3) Khuyên dạy con cái mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoàn cảnh. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hoặc khi chỗi dậy. (4) Không bao giờ lìa bỏ lời Chúa. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi (Phục Truyền 6:4-9).
Nếu cha mẹ không giáo dục và không làm gương tốt khi con còn nhỏ tuổi thì khi lớn lên con không biết kính sợChúa và không biết sống theo lời của Ngài. Hậu quả đáng buồn là đương nhiên.
– Nếu cha mẹ có thực hiện trách nhiệm 2G nhưng con cái vẫn cứ ngu muội thì hoặc cha mẹ chưa hết lòng thực hiện trách nhiệm của mình, hoặc con cái không chịu lắng nghe lời khuyên của cha mẹ?
Ông Sa-mu-ên là một người cha gương mẫu nhưng hai con của ông là Giô-ên và A-bi-gia vẫn không theo gương cha mình. Kinh Thánh chép: Hai con trai người chẳng noi theo gương người, xiêu lòng tham của, nhậm lấy hối lộ, và trái lệch sựcông bình. Dân I-sơ-ra-ên cũng nhận định rằng: “Các con trai ông chẳng noi theo gương của ông” (I Sa-mu-ên 8:3, 5). Hai người con này đương nhiên làm cho ông Sa-mu-ên rất buồn rầu và đau đớn.

Comments are closed.