Comments are off for this post

Ngày 4 tháng 12. AI LÀ NGƯỜI ĐÁNG GHÊ TỞM?

17 26 Lấy làm chẳng tốt mà phạt người công chính,
Hay là đánh người tước vị
vì cớ lòng ngay thẳng của họ
26 Phạt vạ người công chính,
Đánh đòn kẻ quyền quý
Là hai việc sai lầm.
(Bản Hiện Đại)
Châm Ngôn 17:25 đề cập mối liên hệ và trách nhiệm của cha mẹ và con cái trong gia đình. Châm Ngôn 17:26 đề cập mối liên hệ giữa giới lãnh đạo với người được lãnh đạo trong cộng đồng, giữa giới cầm quyền với người dân trong xã hội.
Sứ đồ Phao-lô và sứ đồ Phi-e-rơkhuyên người tin Chúa phải vâng phục chính quyền vì chẳng có chính quyền nào không do Đức Chúa Trời thiết lập (Rô-ma 13:1). Họ được uỷ nhiệm để trừng phạt kẻ làm ác và tôn trọng người làm lành (I Phi-e-rơ 2:13). Việc “phạt vạ” và “đánh đòn” là quyền hạn của những người lãnh đạo do Đức Chúa Trời thiết lập. Tuy nhiên “chẳng lấy làm tốt” khi người công chính, người tước vị bị phạt vạ và đánh đòn vì cớ lòng ngay thẳngcủa họ.
“Chẳng lấy làm tốt” tức là không còn công chính, “bất chính” (“Con đường không tốt”, Châm Ngôn 16:19). Chẳng còn công chính khi người công chính bị phạt vạ, khi người có lòng ngay thẳng bị đánh đòn. Làm như vậy chẳng khác gì xem thiện ác như nhau. Ông Áp-ra-ham nói: “Không bao giờ Chúa diệt người thiện chung với kẻ ác! Không bao giờ Chúa cho người thiện ác đều như nhau cả! (Sáng Thế Ký 18:25).
“Chẳng lấy làm tốt” cũng có nghĩa đáng “gớm ghiếc” (ghê tởm). Thật đáng gớm ghiếc cho người nào phạt vạ người công chính, đánh đòn người có lòng ngay thẳng. Ai xưng kẻ ác là công chính, và kẻ nào lên án cho người công chính. Cảhai đều lấy làm gớm ghiếc cho Đức Gia-vê (Châm Ngôn 17:15). Khi người công chính bị phạt, người ngay thẳng bị đánh cũng có nghĩa là kẻ bất chính, kẻ dối gian thoát tội và không bị trừng phạt. Đức Chúa Trời ghê tởm giới lãnh đạo, giới có chức có quyền lạm dụng quyền hành thay đổi cán cân công lý.
Có thể bạn là người lãnh đạo thuộc linh. Bạn có sống theo sự công chính và ngay thẳng không? Hay bạn đang sai lầm khi đổi trắng thành đen và ngược lại?

Comments are closed.