Comments are off for this post

Ngày 15 tháng 1. SAO ĐÀNH ĐẾN CHỖ HƯ VONG?

19 16 Ai gìn giữ điều răn, giữ lấy linh hồn mình,
Ai bỏ đường Chúa chọn lấy cảnh diệt vong. (Bản Hiện Đại)
Điều răn mà câu Châm Ngôn đề cập không phải là luật lệ do con người đặt ra mà là do Đức Chúa Trời truyền phán với con người. Điều răn là “ý muốn của Đức Chúa Trời” để con người tuân thủ và thực thi. Điều răn, luật pháp, sự quở trách khuyên dạy của Đức Chúa Trời hướng dẫn con người sống bình an trong con đường thờ phượng và vâng phục Ngài. Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống (Châm Ngôn 6:23).
Vế thứ nhất của câu Châm Ngôn cho thấy mối liên quan giữa việc “giữ điều răn” và “giữ linh hồn”. Người quan tâm đến tâm linh, coi trọng linh hồn của mình phải là người quan tâm và coi trọng điều răn luật lệ của Chúa. Trong khi rất nhiều người (loài người) vi phạm, phế bỏ luật pháp của Chúa thì một số ít người (tôi, bạn, chúng ta) tôn trọng và tuân thủ điều răn của Chúa (Thi Thiên 119:125-127). Người tôn trọng và tuân thủ điều răn của Chúa tức là người thật sự quý trọng tâm linh của mình.
Vế thứ hai của câu Châm Ngôn cảnh báo những người “không coi chừng đường lối mình”, “bỏ đường Chúa”. Ai cũng biết rằng: Con đường công chính đi xa hố gian tà, giữ đường ngay thẳng là bảo toàn sinh mạng (Châm Ngôn 16:17) nhưng có những người “bỏ đường Chúa” để chọn con đường mới trông tưởng là chánh đạo, nhưng cuối cùng dẫn đến cõi hư vong (Châm Ngôn 14:12).
Tại núi Si-nai, sau khi ban bố Mười Điều Răn, Đức Chúa Trời truyền phán cho dân I-sơ-ra-ên rằng: “Các ngươi khá đi theo trọn đường mà Gia-vê Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho, để các ngươi được sống, hưởng phước, và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được” (Phục Truyền 5:33).
Thay vì “giữ điều răn” như Chúa truyền, nhiều người con bất hiếu, không tôn trọng cha mẹ, chống nghịch cha mẹ… tự đánh mất ơn phước Chúa ban cho. Thay vì “đi xa hố gian tà”, “giữ đường ngay thẳng” nhiều người chồng cứ đi theo đám bạn nhậu nhẹt, lăng nhăng, bồ bịch, ngoại tình… chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc gia đình, chẳng bao giờ nhận được ơn phước từ Chúa, cuối cùng bệnh tật huỷ hoại thể xác và gia đình đổ vỡ.

Comments are closed.