Comments are off for this post

Ngày 28 tháng 1 CẢNH BÁO DÀNH CHO AI?

19 29 Hình phạt để dành cho kẻ nhạo báng,
Roi vọt sắm sẵn cho người khùng điên. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn này kết luận những lời giáo huấn trong chương 19. Chẳng phải tất cả mọi người nghe lời giáo huấn đều trở nên khôn ngoan. Trong Ẩn dụ Người khôn và Kẻ dại, cả hai đều nghe lời giảng dạy của Chúa Giê-xu, nhưng chỉ người vâng lời làm theo mới là người khôn ngoan. Câu Châm Ngôn sắp kẻ nhạo báng chung với kẻ ngu muội, kèm theo là lời cảnh báo dành cho họ.
Kẻ nhạo báng chẳng những không chịu thay đổi mà còn nổi loạn khinh bỉ người khuyên răn, nhạo cười lời khuyên dạy. Vì vậy, trừng phạt trước sau gì cũng đến (Châm Ngôn 19:25). Còn kẻ ngu muội đối với lời khuyên dạy như đàn gãy tai trâu, nước đổ đầu vịt, nội tâm vẫn trơ cứng như đá. Chứng nào tật nấy thì việc roi vọt giáng trên lưng kẻ u mê (Châm Ngôn 10:13) là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
Con người thường thực hiện “sự xét đoán” (hình phạt) và “roi vọt” đối với kẻ nhạo báng và kẻ ngu muội ngay trong hiện tại, đôi khi ngay lập tức: Môi kẻ dại tạo ra điều tranh chấp, miệng mồm nó xui người ta đánh mình (Châm Ngôn 18:6) vì trừng phạt kẻ nhạo báng cũng làm gương và răn đe kẻ khác: Trừng phạt kẻ nhạo báng kẻ chân chất sẽ học khôn (Châm Ngôn 19:25a).
Đức Chúa Trời thực hiện “sự xét đoán” (hình phạt) và “roi vọt” kẻ nhạo báng và kẻ ngu muội trong tương lai, trong cõi đời đời là điều chắc chắn, mặc dù đôi khi, theo ý muốn và thời điểm của Ngài việc đó cũng xảy ra lập tức, trong cõi đời này.
Vì Chúa không hài lòng tội lỗi,
Người ác làm sao sống với Ngài?
Kẻ kiêu căng tìm đường trốn tránh,
Chúa khinh ghét mọi người bất công,
Tiêu diệt bọn điêu ngoa dối trá,
Gớm ghê phường hiếu sát, gạt lường. (Thi Thiên 5:4-6)
Sách Truyền Đạo dành cho tất cả chúng ta câu kết luận: Phải kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn Ngài, đó là phận sự của con người. Đức Chúa Trời sẽ xử đoán mỗi người căn cứ trên việc họ làm, việc thiện và việc ác, kể cả những việc âm thầm kín giấu (Truyền Đạo 12:13-14).

Comments are closed.