Comments are off for this post

Ngày 5 tháng 1. CON ĐƯỜNG “DỐI TRÁ” DẪN ĐẾN ĐÂU?

19 5 Nhân chứng gian chắc chắn mang hình phạt,
Người dối gạt không sao thoát lưới trời. (Bản Hiện Đại)

9 Nhân chứng gian lãnh hình phạt chắc chắn,
Người dối trá bị tiêu diệt chẳng sai. (Bản Hiện Đại)

Hai lần Châm Ngôn chương 19 đề cập đến nhân chứng gian, cho thấy sự nghiêm trọng của vấn đề nói dối và làm chứng dối. Tại vườn Ê-đen, ma quỷ xuất hiện để cám dỗ con người bằng lời dối trá (Sáng Thế Ký 3:1-5). Khi Đức Chúa Trời hỏi: “A-bên, em con đâu?” ông Ca-in dối trá khi trả lời: “Con không biết! Con đâu phải người trông nom nó” (Sáng Thế Ký 4:9). Chúa Giê-xu nói với một nhóm người Do Thái rằng: “Anh em do cha mình là ma quỷ mà ra, nên chỉ muốn thoả mãn các dục vọng của cha mình. Từ đầu nó đã là một kẻ sát nhân; nó không đứng về phía Chân lý vì trong tâm địa nó không có Chân lý. Khi nó láo khoét là láo khoét từ bản năng, vì nó là tay láo khoét và là trùm láo khoét” (Giăng 8:44).Rõ ràng người buông lời giả dối có liên hệ “huyết thống” với ma quỷ, chỉ thoả mãn dục vọng của ma quỷ, chỉ dối trá chớ không có sự thật.
Câu Châm Ngôn nhắc đến ba trong sáu điều Đức Chúa Trời ghét, bảy điều Ngài gớm ghê là lưỡi gian dối, lòng mưu toan những việc hung tàn và nhân chứng khai gian hại người (Châm Ngôn 6:17a, 18a, 19a). Cả ba điều này đều có trong nhân chứng khai gian, người dối trá.
Chẳng những Đức Chúa Trời ghét, gớm ghê mà Ngài còn trừng phạt và tiêu diệt người dối trá.
(1) Trừng phạt từ đời này đến đời kia. Vì tham vật chất, ông Ghê-ha-xi nói dối để rồi ông và con cháu bị phung suốt đời (II Các Vua 5:25-27).
(2) Trừng phạt ngay lập tức. Vừa dối người, vừa dối Chúa, hai vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra bị trừng phạt chết ngay lập tức (Công Vụ 5:1-11).
(3) Trừng phạt trong cõi đời sau. Kẻ dối trá, những người ưa thích làm điều dối trá nằm trong danh sách những người không được vào thiên đàng nhưng phải vào hồ lửa diêm sinh (Khải Huyền 21:8; 22:15).

Comments are closed.