Comments are off for this post

Ngày 1 tháng 3. DẠI KHỜ & HƯ ẢO

21 2 Xét việc làm, tự cho ta phải,
Nhưng Chúa xét lòng dạ ta.
Câu Châm Ngôn này khuyên rằng: Đừng khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Chúa Hằng Hữu, xa lánh điều ác. (Châm Ngôn 3:7) Thế nhưng:
-“Người xét việc làm, tự cho ta phải” là người “khôn ngoan theo mắt mình”. Người suy nghĩ, quyết định và hành động theo ý của mình, không liên hệ với người khác, không nhờ người tư vấn, giúp đỡ. Đây là nhân vật “không có người tính kế”. (Châm Ngôn 15:22) Đây là nhân vật “đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích.” (Truyền Đạo 11:9)
-“Người xét việc làm, tự cho ta phải” là người không kính sợ Đức Chúa Trời. Chẳng những không có mối liên hệ với người khác mà còn không có mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Điều người “tự cho ta phải” chỉ là sự khôn ngoan theo đời này. Tưởng là khôn ngoan mà thật ra là dại khờ và hư ảo. Đừng ai tự lừa dối! Ai trong anh em tưởng mình khôn ngoan theo đời này, hãy nhìn nhận mình khờ dại để được khôn ngoan thật. Khôn ngoan của thế gian bị Chúa xem là khờ dại, như Kinh Thánh viết: “Chúa khiến người khôn ngoan tự sa vào bẫy của họ.” Và: “Chúa biết ý tưởng người khôn ngoan chỉ là hư ảo.” (I Cô-rinh-tô 3:18-20)
-“Người xét việc làm, tự cho ta phải” là người không xa lánh điều ác. Họ sống sai lầm, sống không công chính nhưng vẫn “tự cho ta phải”. Chúa phán về các tiên tri giả: “Ta đã nghe lời các tiên tri giả. Họ trắng trợn lừa gạt nhân dân bằng cách nói tiên tri nhân danh ta: ‘Tôi thấy chiêm bao! Tôi được báo mộng!’ Họ sẽ còn bịp bợm đến bao giờ? Nếu gọi họ là ‘tiên tri’ thì chỉ là ‘tiên tri lừa gạt’, khéo bịa đặt những ‘khải tượng’ và ‘sứ điệp’. (Giê-rê-mi 23:25-26)
Mặc dù “người xét việc làm, tự cho ta phải” nhưng Chúa Hằng Hữu thấy hết mọi hành vi, Ngài cân nhắc công việc loài người. (Châm Ngôn 5:21) Đức Chúa Trời là Đấng biết tư tưởng thầm kín của con người, biết bản chất nó chỉ là hư ảo. (Thi Thiên 94:11) Vì vậy người công chính mạnh dạn thưa với Chúa: “Xin dò xét, và biết lòng con, thử nghiệm và biết tư tưởng con. Xem lòng con có cớ tích nào tà ác. Xin dẫn con vào con đường vĩnh sinh.” (Thi Thiên 139:23-24)

Comments are closed.