Comments are off for this post

Ngày 20 tháng 2. Gian lận già non.

23 Trái cân non, chiếc cân giả,
Đều bị Chúa ghét cả. (Bản Hiện Đại)
Luật pháp của Đức Chúa Trời qui định rất rõ ràng về việc mua bán: Trong việc cân lường, phải ngay thật. Không được dùng hai thứ trái cân (một trái già, một trái non), hoặc hai đơn vị đo lường (một già, một non). Phải dùng đơn vị đo lường chính xác… Ai gian lận, sẽ bị Chúa ghê tởm. (Phục Truyền 25:13-16) Ngay thật và chính xác, không gian lận, không dùng hai thứ cân, không dùng hai đơn vị đo lường.
Sách Châm Ngôn cũng nhắc lại việc phải minh bạch khi cân đong đo đếm, và đặc biệt nhấn mạnh thái độ của Đức Chúa Trời rằng: Chúa Hằng Hữu ghê tởm chiếc cân gian, nhưng quả cân đúng làm Chúa hài lòng. (Châm Ngôn 11:1) Người dùng cân lường gian trá, bị Chúa Hằng Hữu khinh miệt. (Châm Ngôn 20:10) Đức Chúa Trời ghê tởm (ghét, khinh miệt) cả vật dụng gian trá (cái cân giả và trái cân hai thứ) lẫn người gian lận. Ngài ghê tởm tất cả.
Đức Chúa Trời dùng các tiên tri để vạch mặt người I-sơ-ra-ên giàu lên nhờ buôn bán dối trá. Họ là người buôn bán cầm những cân dối trá trong tay mình; nó ưa gian lận. (Ô-sê 12:8) … các ngươi làm giàu bằng cách đo lường gian lận, cân lường giả dối,… (A-mốt 8:5b) Vì tội ác ngươi quá nặng; ngươi gian lận đủ cách để làm giàu. Nhà của kẻ ác đầy của cải bất chính và những cây cân gian lận. Làm sao ta có thể dung tha những tên gian thương chuyên dùng cây cân gian lận với những quả cân non? (Mi-chê 6:10-11)
Trong lãnh vực thuộc linh cũng vậy. Nhiều người dùng “cân giả” để cân chính mình. Nhằm tỏ ra mình có giá trị hơn, thuộc linh hơn, tốt lành hơn người khác, họ dùng “trái cân non” khi “cân” chính mình, còn “cân” người khác thì dùng “trái cân già”. Họ “gian lận” để thay đổi sự thật “kém thiếu” của mình. Nếu biết đặt mình lên “cân thật” thì sẽ thấy thiếu. Vua Bên-sát-sa bị Đức Chúa Trời “tê-ken” (Đa-ni-ên 5:25-26), tức là bị đem cân và thấy là thiếu.
Người Pha-ri-si (Lu-ca 18:9-14), tín hữu trong Hội thánh tại Lao-đi-xê (Khải Huyền 3:14-20) đã dùng “trái cân non” để “cân” đời thuộc linh của họ. Vì dùng “trái cân gian” nên họ không biết họ vẫn là tội nhân, hâm hẩm, chẳng có giá trị gì trước mặt Đức Chúa Trời. Thật đáng ghê tởm.

Comments are closed.