Comments are off for this post

Ngày 6 tháng 2. CHẲNG CÓ THỂ NHƯNG VẪN CÓ THỂ

20 9 Ai dám bảo: “Tôi người vô tội,
Lương tâm tôi đã tẩy sạch rồi”? (Bản Hiện Đại)
– Hai vế của câu Châm Ngôn này là hai câu hỏi: Ai có thể nói: “Ta đã luyện sạch lòng mình. Ta đã trong sạch tội ta rồi”? hàm ý xác định rằng: “Chẳng có ai!”
Kinh Thánh giới thiệu ông Gióp là một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác (Gióp 1:1). Dầu vậy, ông khẳng định rằng: “Không thể có điều gì trong sạch ra từ con người nhơ nhớp tội ô.” (Gióp 14:4)
Còn các bạn của ông Gióp phát biểu ra sao? Ông Ê-li-pha: “Loài người là gì mà được tẩy thanh? Con người nữ là ai mà trở thành công chính?” (Gióp 15:14) Ông Binh-đát: “Con người làm sao được Đức Chúa Trời kể là công chính? Dòng dõi người nữ làm sao được tinh sạch? (Gióp 25:4)
Nhà Truyền Đạo khẳng định: Chẳng có một người nào suốt đời làm điều phải, không phạm tội (Truyền Đạo 7:20).
Câu Châm Ngôn hướng con người đến một sự thật, đó là: Chỉ có loài người mới lật lừa dối trá, còn Đức Chúa Trời luôn luôn chân thật. (La-mã 3:4) Trước sự thật đó, con người cần (1)nhìn nhận tội lỗi của mình, (2)nhìn nhận tự mình không thể làm sạch tội lỗi. Nếu chúng ta chối tội là chúng ta tự lừa dối và không chịu nhìn nhận sự thật… Nếu chúng ta nói rằng mình vô tội là cho rằng Đức Chúa Trời nói dối, và Lời Ngài không ở trong chúng ta. (I Giăng 1:8, 10).
– Hai câu hỏi của câu Châm Ngôn này hàm ý trả lời rằng: Con người không thể tự luyện sạch lòng mình nhưng Đức Chúa Trời là Đấng rửa sạch vết tích gian tà, làm cho tinh khiết không còn tội khiên. (Thi Thiên 51:2) Huyết của Chúa Giê-xu, Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta.
– Hai câu hỏi này cũng nhằm nhắc nhở rằng dù người kính sợ Đức Chúa Trời không thể tự “luyện sạch lòng mình” nhưng có thể làm “một kẻ trung thành”, “một người ngay có lòng chân thật”, một người “phân biệt điều thị phi”. (Châm Ngôn 20:6, 7, 8). Chính vì không thể tự luyện sạch lòng mình cho nên người tin Chúa không sống theo xác thịt, nhưng sống theo Thánh Linh vì Thánh Linh đang ngự trong lòng (Rô-ma 8:9).

Comments are closed.