Comments are off for this post

Ngày 17 tháng 3. AI LÃNH ĐỦ?

21 18 Kẻ ác lãnh tai nạn người lành,
Kẻ bất nghĩa lãnh tai nạn người ngay thẳng.
Câu Châm Ngôn phân biệt giữa nhóm kẻ ác và kẻ dối gạt với nhóm người công chính và người ngay thẳng. Câu Châm Ngôn đề cập đến “kẻ ác là một giá chuộc”, “kẻ ác thế chỗ” nhằm nhắc nhở người công chính quyền tể trị và sự đoán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ ác và kẻ dối gạt.
Vua Sau-lơ từng vi phạm giao ước mà ông Giô-suê đã lập với người Ga-ba-ôn (Giô-suê 9:19-20) khi vua tìm cách tiêu diệt họ. Đó là nguyên nhân của trận đói kéo dài ba năm. Vua Đa-vít hỏi người Ga-ba-ôn: “Ta phải làm gì cho anh em để chuộc tội, để anh em chúc phước lành cho đất nước chúng tôi?” Bảy con trai của vua Sau-lơ là cái giá đền tội ác của vua Sau-lơ (II Sa-mu-ên 21).
Tể tướng Ha-man là kẻ ác, là kẻ dối gạt, còn ông Mạc-đô-chê là người công chính, ngay thẳng. Tể tướng Ha-man cho đóng giá treo cổ để xin vua treo ông Mạc-đô-chê lên, nhưng cuối cùng vua lại ra lệnh: “Hãy treo cổ Ha-man lên đó!” Vậy, người ta treo Ha-man lên giá treo cổ mà Ha-man đã dựng cho Mạc-đô-chê. (Ê-xơ-tê 5:15; 7:9-10). Đúng là người công chính tai qua nạn khỏi, đứa ác ôn hứng trọn hết rồi. (Châm Ngôn 11:8)
Vua Si-ru người bách chiến bách thắng dấy lên từ phương đông (Ê-sai 41:2), người chăn của Đức Chúa Trời, người thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời (Ê-sai 44:28), người được xức dầu (Ê-sai 45:1). Đức Chúa Trời dùng vua Si-ru giải cứu dân I-sơ-ra-ên khỏi Ba-by-lôn. Ngài ban thưởng cho vua Si-ru Ai-cập, Ê-thi-ô-bi và Sê-ba là quận lớn tiếp giáp với Ê-thi-ô-bi. Các nước này không chỉ là tặng phẩm mà còn là giá chuộc I-sơ-ra-ên.
Sứ đồ Phao-lô viết: “Anh em không biết Hội thánh sẽ xét xử thế gian sao? (I Cô-rinh-tô 6:2a) Chúng ta sống công chính, ngay thẳng, không cần ghen tỵ với người gian ác. Đừng thèm thuồng vinh quang của kẻ dối gạt, cũng đừng sợ hãi khi bị những kẻ gian ác thù ghét. Vì tương lai của kẻ ác và kẻ dối gạt chẳng khác gì tương lai của Ai-cập, Ê-thi-ô-bi và Sê-ba. Đức Chúa Trời phán: “Ta ban Ai-cập làm giá chuộc con, dùng Ê-thi-ô-bi và Sê-ba thế mạng con.” (Ê-sai 43:3)

Comments are closed.