Comments are off for this post

Ngày 2 tháng 3. LÒNG TIN KÍNH > CỦA LỄ QUÍ

21 3 Chúa muốn ta chính trực, công bằng,
Hơn là đem tế lễ hằng dâng. (Bản Hiện Đại)
Xưa kia, người Do Thái rất tự hào về địa vị là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Họ có luật pháp của Chúa nên tự phụ vì biết ý muốn Ngài, biết phân biệt phải quấy nhờ học hỏi luật pháp” (Rô-ma 2:18). Tuy nhiên họ lại là những người chưa thật sự hiểu và sống theo lời Chúa. Một trong những điều người Do Thái chưa hiểu hoặc không chịu hiểu là lòng tin kính. Câu Châm Ngôn này đề cập hai vấn đề sau đây: (1)chính trực, công bằng và (2)của lễ.
Trước khi đi thờ phượng Chúa, người Do Thái tự hỏi: “Ta sẽ đem lễ vật gì đến chầu Chúa và quỳ lạy trước mặt Đức Chúa Trời Chí Cao? Họ đem đến những lễ vật như “những con bê một tuổi”, “hàng ngàn cừu đực”, “hàng vạn suối dầu”, thậm chí lễ vật quý nhất là “con trưởng nam” chỉ nhằm “chuộc tội”. (Mi-chê 6:6-7)
Đức Chúa Trời nhận định như thế nào? Ta đã chán ngấy các sinh tế! Đừng đem lễ vật dâng cho ta nữa!… Trầm hương các ngươi đốt lên đã biến thành mùi hôi hám…. Ta ghê tởm tất cả, không thể nào chấp nhận… Ta chẳng muốn nhìn… Ta chẳng thèm nghe. (Ê-sai 1:10-15)
“Chúa muốn ta chính trực, công bằng”. Tiên tri Mi-chê trả lời cho họ rằng: “Chẳng phải Chúa đã dạy rằng Ngài chỉ đòi hỏi ngươi thực hành sự công chính, ưa mến sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Chân Thần ngươi sao?” (Mi-chê 6:8) Quan xét Sa-mu-ên nói với vua Sau-lơ rằng: “Chúa có thích của lễ thiêu và của lễ thù ân hơn sự vâng lời Ngài đâu? Vì vâng lời hơn dâng lễ vật, nghe theo hơn dâng mỡ cừu đực.” (I Sa-mu-ên 15:22)
Khi thờ phượng Chúa, bạn chú trọng đến của lễ (nhiều ít, nội dung tốt xấu,…) hay chú trọng đến nội tâm của bạn (chính trực, công bằng hay dối trá, bất công)? Liệu Chúa Giê-xu có nói với bạn như nói người Pha-ri-si không? “Hãy đi, học ý nghĩa câu này: ‘Ta muốn lòng thương xót chớ không muốn vật hiến tế’.” (Ma-thi-ơ 9:13)
Tế lễ kẻ ác là vật Chân Thần chán ghét,
Lời người ngay cầu nguyện được Đức Chúa Trời hài lòng. (Châm Ngôn 15:8)

Comments are closed.