Comments are off for this post

Ngày 27 tháng 3. TRƯỜNG TỒN KHI CHÂN THẬT

21 28 Lời chứng dối tự nó triệt tiêu,
Người mắt thấy tai nghe được toà ghi chiếu. (Bản Hiện Đại)
Đức Chúa Trời là Đấng chân thật: Đường lối Ngài chính là công lý, tuyệt đối chính trực và công bình. (Phục Truyền 32:4) Chân thật cũng là một trong những tiêu chuẩn cần xét đến khi chọn người lãnh đạo, từ cấp thấp nhất cho đến cấp cao nhất (Xuất Ai-cập Ký 18:21).
Vế đầu của câu Châm Ngôn nói về “chứng dối giả” (lời chứng dối). Đây là lời chứng của người không vâng giữ luật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời công bố điều răn thứ chín là: Không được làm chứng dối. (Xuất Ai-cập Ký 20:16) Người này đối diện với trường hợp nghiêm trọng khi tuyên thệ trước toà là sẽ nói sự thật. Tuy nhiên người làm chứng vì lý do nào đó (sợ hãi, bị mua chuộc,…) thay vì hợp tác với sự thật đã hợp tác với sự dối trá và không chịu khai những điều mình thấy và biết. Kinh Thánh dạy: Nếu một nhân chứng đã tuyên thệ, nhưng không chịu khai những điều mình thấy và biết, thì nhân chứng mắc tội. (Lê-vi Ký 5:1) Trước khi tuyên thệ, nhân chứng vô tội. Nhưng sau khi người đó làm chứng dối thì Đức Chúa Trời tuyên án người đó mắc tội, còn toà án của con người thì không. Trước mắt, sự dối trá thắng thế nhưng tương lai và cuối cùng của nhân chứng dối là “hư mất”. Còn những kẻ hèn nhát, vô tín, hư hỏng, sát nhân, gian dâm, tà thuật, thờ thần tượng và dối trá, đều phải vào hồ lửa diêm sinh. (Khải Thị 21:8)
Vế sau của câu Châm Ngôn đề cập đến “người hay nghe theo”. Đây là người chịu lắng nghe cẩn thận, nhận biết rằng chẳng những mình tuyên thệ trước mặt con người nhưng cũng tuyên thệ trước mặt Đức Chúa Trời. Không hợp tác với sự dối trá, không chịu làm con của ma quỷ là một kẻ sát nhân,… là tay láo khoét và là trùm láo khoét (Giăng 8:44),nhân chứng ngay thẳng nói những điều mắt thấy tai nghe.
Trong khi nhân chứng dối giả “sẽ hư mất đi” thì nhân chứng chân thật “sẽ nói được mãi mãi”. Lời của người biết nghe sẽ còn mãi mang ý nghĩa nhân chứng chân thật luôn luôn nói ra sự thật, không lập lờ nước đôi, trước sau như một, luôn luôn nhất quán. Lời của người biết nghe sẽ còn mãi là kết quả và giá trị của người sống trung thành theo chân lý và nói sự thật. Người làm chứng chân thật sẽ còn mãi với Đấng Chân Thật.

Comments are closed.