Comments are off for this post

Ngày 30 tháng 3. KHÔNG THỂ THIẾU ĐỨC CHÚA TRỜI

21 31 Người sắm ngựa để chuẩn bị chiến tranh,
Nhưng thắng hay bại là do nơi Đức Chúa Trời. (Bản Hiện Đại)
Kinh Thánh chép: Suốt đời Sa-lô-môn, cả Giu-đa và I-sơ-ra-ên hưởng thái bình, từ Đan cho đến Bê-e-sê-ba, người người sống an vui bên vườn nho, cây vả. Thế nhưng vua sắm nhiều ngựa và xe. Vua có 40 ngàn ngựa kéo xe (I Các Vua 4:25, 26), 1400 cỗ xe và 12 ngàn kỵ binh đóng ở các thành chứa xe và ngay tại Giê-ru-sa-lem (I Các Vua 10:26).
Được hưởng thái bình nhưng vua Sa-lô-môn lại mua ngựa từ Ai-cập. Phải chăng vua không vâng theo lời Chúa dạy khi có nhiều ngựa: “Vua I-sơ-ra-ên không được chú tâm vào việc gầy dựng cho mình một đàn ngựa đông đảo, để rồi chính vì mục đích này, vua sẽ đem dân về Ai-cập.” (Phục Truyền 17:16) Có thể vua cho rằng vua sắm ngựa không phải với mục đích trở về Ai-cập nhưng nhằm buôn bán phát triển kinh tế, đồng thời cũng tăng cường sức mạnh quân sự, gìn giữ hoà bình. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Dù lập luận cách nào thì vì cớ mưu lược của vua Sa-lô-môn, các nước lân bang và nước I-sơ-ra-ên cũng gia tăng lực lượng quân sự để bảo vệ đất nước của họ.
Vế đầu của câu Châm Ngôn mô tả việc chuẩn bị, “sắm sửa”. Con người có kế hoạch chi tiết, chuẩn bị chu đáo, trang bị đầy đủ, thao diễn thường xuyên để bảo đảm chiến thắng trong tương lai. Trong khâu chuẩn bị, con người không “chống nghịch” Đức Chúa Trời nhưng có thể “chối từ” Ngài. Khi tin cậy nơi ngựa hơn là tin cậy Chúa, “bám vào” sức mạnh của xác thịt thì sẽ trở lòng “bỏ” Đức Chúa Trời (Giê-rê-mi 17:5). Cần biết rằng Chúachẳng đẹp lòng sức của ngựa, cũng không thích chân của loài người. (Thi Thiên 147:10)
Vế sau của câu Châm Ngôn đề cập đến vai trò của Đức Chúa Trời. Khi cậy vào hùng binh, chiến mã (Thi Thiên 20:7), gạt bỏ Chúa trong kế hoạch “sắm sửa” thì cần nhớ rằngquân lực đâu giúp vua thắng trận? Sức mạnh nào cứu được anh hùng? Lúc lâm nguy chiến mã thành vô dụng, mạnh đến đâu cũng chẳng giải thoát ai. (Thi Thiên 33:16-17) Có thể bạn đã sắm sửa đầy đủ để sống an toàn, đã chuẩn bị kế hoạch để thành công nhưng cần nhớ rằng sự an toàn, thành công của bạn còn tuỳ thuộc nơi Chúa. Lòng tin cậy Chúa có trong kế hoạch của bạn không? Có phải Chúa là Đấng quyết định thành bại của bạn không? Một khi tin cậy Chúa thì dù chỉ có vài viên sỏi vẫn được Ngài giải cứu khỏi gã khổng lồ.

Comments are closed.