Comments are off for this post

Ngày 6 tháng 3. HẠNG NGƯỜI RƠM RÁC

21 7 Kẻ bất lương chối việc công bằng,
Lòng cuồng bạo cuốn đùa chúng đi. (Bản Hiện Đại)
-Kẻ ác là ai? Châm Ngôn cho biết kẻ ác là người không kính sợ Đức Chúa Trời, không muốn nghe lời khuyên dạy, khinh bỉ mọi lời quở trách. (Châm Ngôn 1:29-30) Những người có dính dáng đến sáu điều Chúa ghét, bảy điều Chúa gớm ghê đều bị xem là kẻ ác. (Châm Ngôn 5:16-19) Đại danh từ “chúng nó” cho biết kẻ ác có nhiều kẻ ác chớ chẳng phải chỉ có một.
-Kẻ ác làm gì? (1)Kẻ ác làm điều gian ác và hung bạo. Đó là những kẻ tham lam, gian dối, nhẫn tâm, thích bóc lột người khác, làm giàu bằng cách đo lường gian lận, cân lường giả dối, lấy bạc mua con nợ nghèo khổ làm nô lệ, đổi một đôi dép lấy một người bần cố túng quẫn làm tôi đòi và bán cho hết gạo nát lúa hư. (A-mốt 8:5-7) Đức Chúa Trời phán với dân I-sơ-ra-ên: “Bọn nhà giàu các ngươi hung bạo.” (Mi-chê 6:12) Đó là những người xây cung điện trên nền bất công, cất lâu đài bằng biện pháp áp bức, bóc lột sức lao động của nhân dân, không chịu trả công sòng phẳng. (Giê-rê-mi 22:14)
(2)Kẻ ác xử sự bất công, “không chịu làm điều ngay thẳng”. Nhóm từ “không chịu làm điều ngay thẳng” nhấn mạnh đến lòng chai đá, ngoan cố đối với lẽ phải, lương tâm chai lì, không có sự chân thật. Qua môi miệng bọn giả nhân giả nghĩa chuyên nói dối đến nỗi lương tâm trở thành chai đá. (I Ti-mô-thê 4:2)
-Kẻ ác đi về đâu? “Sự cường bạo của kẻ ác sẽ đùa chúng nó đi.” Gậy ông đập lưng ông! Kẻ ác rơi vào vòng xoáy của lòng tham lam và sự cường bạo. Kẻ ác ham lợi bất nghĩa. Lợi ấy sẽ tiêu diệt mạng sống họ. (Châm Ngôn 1:19) Kẻ ác bị đùa đi hàm ý kẻ ác và thành quả của kẻ ác chẳng có giá trị vì không bền vững, chỉ như rơm rác gió thổi bay đi (Thi Thiên 1:4).

Comments are closed.