Comments are off for this post

Ngày 7 tháng 3. HAI LỐI SỐNG

21 8 Đường lối người phạm tội là quanh co,
Việc làm người chân thật là ngay thẳng. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn này có hai vế đối nghịch nhau: “con đường của kẻ gánh tội” đối nghịch với “công việc kẻ trong sạch”. Qua việc làm “cong quẹo” hoặc “ngay thẳng” ta biết được tâm địa hoàn toàn khác nhau.
“Đường lối người phạm tội” là đường lối của người rời bỏ đường lối của Chúa và trở về lối sống cũ. Đó là lối sống theo thế gian, theo xác thịt và theo Sa-tan. Bộ ba này từ chối và chống nghịch Đức Chúa Trời. Khi một người sống nghịch lẽ thật, sinh hoạt ngược lại lời Chúa thì bắt đầu có những lý lẽ quanh co để biện minh cho lối sống tội lỗi của mình. Nói dối, che đậy, lừa bịp, sống hai mặt… là đường lối “quanh co” “cong quẹo” của người phạm tội. Kinh Thánh chép: Dù Đức Chúa Trời tạo nên con người ngay thẳng, nhưng loài người lại tự ý làm cho lòng mình trở nên tà vạy. (Truyền Đạo 7:29)
Kinh Thánh báo trước “đường lối người phạm tội” trong thời kỳ cuối cùng: Người Tội Ác đến, dùng quyền năng Sa-tan lừa dối mọi người bằng đủ thứ phép lạ, dấu lạ và việc lạ. Nó dùng mọi thủ đoạn gian ác lừa gạt những người sắp bị diệt vong, vì họ không chịu tiếp nhận và không yêu chuộng chân lý để được cứu rỗi. (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10)
Vế thứ hai của câu Châm Ngôn đề cập đến “việc làm của người chân thật”, “ngay thẳng” (“công việc kẻ trong sạch vốn ngay thẳng”). Không phải tự nhiên mà có người với hai đặc điểm “trong sạch” và “ngay thẳng”. Thời ông Nô-ê, Đức Chúa Trời nhìn xuống địa cầu, này cả nhân loại đều xấu xa, thối nát đến tận xương tuỷ. (Sáng Thế Ký 6:12) Nhưng ông Nô-ê được ân phúc của Đức Chúa Trời. Ông là người công chính duy nhất thời đó. Ông cố gắng ăn ở trọn vẹn, cùng đi với Đức Chúa Trời. (Sáng Thế Ký 6:8-9) Nhờ ân phúc của Chúa, nhờ mối liên hệ với Chúa mà ông Nô-ê có đời sống công chính và trọn vẹn. Sứ đồ Phao-lô khích lệ người tin Chúa như sau: “Đức Chúa Trời sáng tạo chúng ta và truyền cho chúng ta sự sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta thực hiện những việc tốt lành Ngài đã hoạch định từ trước.” “Anh em phải trở nên người mới, có bản tính tốt đẹp thánh sạch giống Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:10; 4:24)

Comments are closed.