Comments are off for this post

Ngày 10 tháng 4. CÓ GIÁ TRỊ ĐỐI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI

22 11 Lòng thánh sạch, môi thanh nhã,
Đức tánh ấy, làm bạn cùng vua. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn mô tả nội tâm, lời nói và ảnh hưởng của người có sự khôn ngoan thiên thượng.
-Người có sự khôn ngoan thiên thượng trước hết là người “ái mộ lòng thánh sạch”. Khôn ngoan thiên thượng trước hết là trong sạch (Gia-cơ 3:17) hoàn toàn trái ngược với khôn ngoan trần tục là tâm địa ganh tỵ, hiềm khích, ích kỷ (Gia-cơ 3:14-15). Người “ái mộ lòng thánh sạch” chẳng những coi trọng con người bề trong vì đã được ban cho tấm lòng thánh sạch mà còn là người lo giữ tấm lòng hơn hết (Châm Ngôn 4:23).
-Người có sự khôn ngoan thiên thượng là người “có duyên nơi môi miệng”. Nhờ nội tâm thánh sạch mà có vẻ đẹp thánh sạch, lời nói thánh sạch, hành vi thánh sạch. Đây là năng lực, là bông trái của nội tâm thánh sạch. Lưỡi người công chính như bạc quý. Môi công chính lựa lời tươi đẹp. Khiến lòng vui vẻ. Thuyết phục nhiều người. Bổ dưỡng tâm thần. (Châm Ngôn 10:20a, 32a; 15:23; 16:21, 24) Người “có duyên nơi môi miệng” là người kính sợ Chúa và có Chúa ở cùng. Thanh niên Sa-mu-ên có Chúa ở cùng. Ngài không để cho một lời nào người nói thành ra vô ích (I Sa-mu-ên 3:19).
-Người có sự khôn ngoan thiên thượng sẽ ảnh hưởng trên người khác. Tiếp theo kết quả cho chính mình là kết quả đối với người khác. Sau khi ông Giô-sép giải điềm chiêm bao cho Pha-ra-ôn thì vua và quần thần hài lòng về lời giải của Giô-sép. Vua tôn vinh Giô-sép, tháo nhẫn của mình đeo vào tay Giô-sép, lập ông làm tể tướng, cho ông ngồi xe thứ hai của vua, đặt tên cho ông là “Người cứu mạng”. (Sáng Thế Ký 41:37-45) A-háp là vị vua gian ác. Còn ông Áp-đia, dù chỉ là quản gia trong hoàng cung của vua A-háp thì Kinh Thánh lại giới thiệu là người hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời (I Các Vua 18:3). Mặc dù Giô-ách, vua của I-sơ-ra-ên (khác với Giô-ách là vua của Giu-đa) là vị vua làm điều ác trước mặt Chúa (II Các Vua 13:10-11) thế nhưng tiên tri Ê-li-sê có ảnh hưởng rất lớn trên vua. (II Các Vua 13:14)
Điều quan trọng hơn hết là người có sự khôn ngoan thiên thượng được Đức Chúa Trời đánh giá cao. Chúa ôi! Ai được ở trong Đền Thờ? Ai được sống trên núi thánh? Đó là người ăn ở thanh sạch, ưa làm điều ngay lành, thích nói lời chân thật. (Thi Thiên 15:1-2)

Comments are closed.