Comments are off for this post

Ngày 11 tháng 4. SỐNG VÀ NÓI THEO CHÂN LÝ

22 12 Đức Chúa Trời bảo vệ người thông sáng,
Kẻ dối gian bị Chúa tảo trừ. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn giới thiệu hai loại người trái ngược nhau: người thông sáng và kẻ dối gian. Có thể căn cứ vào II Ti-mô-thê 4:1-4 để hiểu về hai loại người trên. Người có tri thức là sứ đồ Phao-lô và ông Ti-mô-thê. Họ là người công bố đạo của Chúa, hết sức cố gắng dù gặp thời hay không, sửa trị, quở trách, khích lệ, dạy dỗ với tất cả lòng nhẫn nại. Còn kẻ gian tà là những người không muốn nghe dạy chân lý, nhưng chiều theo dục vọng, tập họp những giáo sư dạy những lời bùi tai. Họ xây tai không nghe chân lý nhưng hướng về chuyện hoang đường.
Người thông sáng bình tĩnh sáng suốt trong mọi việc, chịu đựng gian khổ, lo truyền bá Phúc Âm, làm tròn nghĩa vụ của đầy tớ Chúa. Đó là người sống theo chân lý và nói theo chân lý. Còn kẻ gian tà là những giáo sư mạo nhận, họ không dạy chân lý mà chỉ có những lời bùi tai và chuyện hoang đường nhằm thoả mãn dục vọng của chính họ và những người không muốn nghe và không muốn sống theo chân lý.
Người sống theo chân lý và người không sống theo chân lý giúp chúng ta hình dung thực trạng đời sống tâm linh và đạo đức Cơ Đốc trong hội thánh ngày nay. Người thông sáng,những “Phao-lô và Ti-mô-thê” trở nên hiếm hoi, còn kẻ gian tà, giáo sư giả, tiên tri giả dường như đông đảo và thắng thế.
Câu Châm Ngôn còn đề cập đến Đức Chúa Trời. Đối với người khôn ngoan thông sáng, Chúa phán: “Ta sẽ cho các ngươi những người chăn vừa lòng ta. Họ sẽ lấy tri thức và sáng suốt mà nuôi các ngươi.” (Giê-rê-mi 3:15), Chúa sẽ coi giữ, bảo vệ họ. Vì mắt Chúa Hằng Hữu nhìn qua nhìn lại khắp thế giới, sẵn sàng bày tỏ quyền lực vô song của Ngài cho những người giữ lòng trọn lành với Ngài. (II Sử Ký 16:9) Chúa phán: Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con đường lối phải theo, mắt ta sẽ theo dõi và hướng dẫn. (Thi Thiên 32:8)Còn đối với kẻ gian tà, Đấng cỡi ngựa tên là “Thành tín và Chân thật”; Ngài xét xử và tranh chiến theo lẽ công chính. Mắt Ngài sáng rực như ngọn lửa… (Khải Huyền 19:11-12),Chúa sẽ tảo trừ họ và đánh đổ những lời dạy giả dối của họ. Dùng lời giả dối để xây dựng công trình to tát, vĩ đại, chẳng khác gì những người chế tạo con tàu Titanic. Họ quả quyết rằng con tàu này không thể bị đắm. Bây giờ con tàu đó ở đâu?

Comments are closed.