Comments are off for this post

Ngày 19 tháng 4. NHẮC LẠI ĐỂ NHỚ MÃI

22 20 Trước đây ta đã viết đến lần thứ ba
Trình bày lời khuyên dạy và tri thức. (Bản Hiện Đại)
Trong giáo dục, dạy dỗ, khuyên bảo có việc nhắc đi nhắc lại nhiều lần: Hiện tại (ngày nay, câu 19) đang dạy dỗ, rồi nhắc lại những vấn đề đã dạy trong quá khứ (ta há chẳng có chép cho con) và hàm ngụ ý vẫn sẽ tiếp tục dạy trong tương lai.
Nội dung giáo dục được nhắc đi nhắc lại thông qua lời nói. Đức Chúa Trời chọn ông Mô-se làm tiên tri. Ngài đặt lời Ngài trong miệng ông để ông nói cho dân I-sơ-ra-ên những lời Ngài dạy họ (Phục Truyền 18:18). Ông Mô-se nhiều lần nhở dân I-sơ-ra-ên phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức kính yêu Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời mình. Phải ghi lòng tạc dạ những lời tôi truyền cho đồng bào hôm nay. Cũng phải ân cần dạy dỗ những lời này cho con cái mình… (Phục Truyền 4:9; 6:5-6; 11:13, 18;…)
Nội dung giáo dục được nhắc đi nhắc lại thông qua ghi chép. Trong khi nhắc lại Mười Điều Răn, ông Mô-se nói với dân I-sơ-ra-ên: “Đó là những mệnh lệnh Chúa đã truyền cho đồng bào vang ra từ trong đám lửa trên núi có mây đen bao bọc. Rồi chính Ngài viết những điều ấy vào hai bảng đá, trao cho tôi.” (Phục Truyền 5:22) Chính dân I-sơ-ra-ênphải khắc vào bia đá các luật lệ của Chúa Hằng Hữu. Lời dạy rất cụ thể: Nhớ viết tất cả luật lệ lên bia đá thật rõ ràng. (Phục Truyền 27:4, 8); ghi trên cột nhà và trước cổng nhà của gia đình (Phục Truyền 6:9). Mỗi người ngoài việc ghi lòng tạc dạ còn khắc vào thẻ bài đeo nơi tay và trước mắt (Phục Truyền 11:18) Thậm chí vua của I-sơ-ra-ên, khi lên ngôi cũng phải sao chép cho mình luật pháp của Đức Chúa Trời. Vua phải luôn luôn giữ bản sao ấy bên mình, ngày đêm nghiền ngẫm để được giáo huấn trong sự kính sợ Chúa Hằng Hữu, tuân theo mọi điều răn luật lệ của Ngài. (Phục Truyền 17:18-20)
Đức Chúa Trời dùng 40 người chấp bút ghi chép quyển Kinh Thánh. Những điều tốt và mưu luận và về tri thức của vua Sa-lô-môn được Đức Chúa Trời dùng làm 3 sách trong số 66 sách của bộ Kinh Thánh. Một sách gồm những câu châm ngôn, một sách về triết học và một bài ca về tình yêu (Châm Ngôn, Truyền Đạo và Nhã Ca).
Trong khi giáo dục người khác hoặc học tập, bạn có làm theo khuôn mẫu của Đức Chúa Trời không?

Comments are closed.