Comments are off for this post

Ngày 28 tháng 4. XÉT KỸ KẺO MẤT TRỌN CUỘC ĐỜI

23
1 Ăn uống với người quyền quý phải thận trọng.
Sách Châm Ngôn dạy về sự khôn ngoan, trước hết là khôn ngoan trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, kế đến là khôn ngoan trong mối liên hệ với người xung quanh. Sách Châm Ngôn giúp người khôn ngoan không sống kiểu “khôn nhà, dại chợ”.
“Con ngồi ăn bữa với một quan trưởng”. “Con” là ai? “Con” là người khôn ngoan, là người kính sợ Đức Chúa Trời. “Quan trưởng” là ai? “Quan trưởng” là người có chức, có quyền, có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng.
Vì sao câu Châm Ngôn khuyên “khi con ngồi ăn bữa với một quan trưởng”, trước hết “hãy xét kỹ” quan trưởng đó? Vì con là người kính sợ Chúa cho nên dù quan trưởng là người quyền cao chức trọng nhưng con phải xét xem quan trưởng đó là người tốt hay xấu, có kính sợ Đức Chúa Trời hay không? Vì bữa ăn không đơn thuần dùng thức ăn mà còn tiến đến mối tương quan giao tế, tinh thần, thuộc linh.
Vì sao con được ngồi ăn với người quyền cao chức trọng? Người đó mời con, hoặc một người nào khác mời con với mục đích gì? Có phải quan trưởng mời con một bữa ăn để rồi quan trưởng “ăn” cả cuộc đời của con không? Quan trưởng muốn gây ảnh hưởng trên con, trao đổi, thoả thuận với con hay muốn ban ơn cho con? Dù “quan trưởng” là ai đi nữa thì người khôn ngoan cũng đừng để bị người ta mê hoặc, vì giao thiệp với người xấu, anh em sẽ mất hết tính tốt. (I Cô-rinh-tô 15:33)
Nếu biết trước “quan trưởng” là người xấu, liệu người khôn ngoan có chịu chung mâm chung chén không? Vua Bên-sát-sa mở tiệc lớn đãi 1000 đại thần. Là một trọng thần nhưng ông Đa-ni-ên không đến dự. Ông chỉ đến để tuyên án vua Bên-sát-sa mà thôi (Đa-ni-ên 5).
Người khôn ngoan từ chối bữa ăn tại nhà dâm phụ vì biết chắc rằng đó là bữa ăn đánh gục nhiều người và giết hại vô số. (Châm Ngôn 7:14, 26)
Sứ đồ Phao-lô cảnh báo tín hữu hội thánh tại Cô-rinh-tô rằng họ có thể là những người dễ dàng chấp nhận ngồi “dùng bữa thuộc linh” với các “quan trưởng giả mạo”. Nhưng tôi sợ rằng … nếu có ai đến rao giảng cho anh em một Giê-xu khác với Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi đã rao giảng, hoặc nếu anh em nhận một linh khác với Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc tiếp nhận một tin lành khác với Tin Lành anh em đã tiếp nhận, thì chắc anh em cũng sẵn sàng chấp nhận. (II Cô-rinh-tô 11:3, 4)

Comments are closed.