Comments are off for this post

Ngày 7 tháng 4. GIEO BẤT CÔNG, GẶT TAI HOẠ

22 8 Người gieo bất công sẽ gặt tai hoạ,
Roi thạnh nộ nó thật chóng qua. (Bản Hiện Đại)
Vế thứ nhất của câu Châm Ngôn đề cập đến qui trình gieo và gặt. Con người sống với hệ quả của những việc mình làm đã làm trong quá khứ. Vòng quay giữa gieo và gặt cứ luân chuyển không ngừng. Hôm nay gieo cho tương lai, đồng thời cũng gặt hệ quả của những gì đã gieo trong quá khứ.
Gieo bất công, gặt tai hoạ. Đứa gian ác lãnh đồng lương hư ảo. (Châm Ngôn 11:18a) Ông Gióp nói: “Theo điều tôi đã thấy, ai cày sự gian ác, và gieo điều khuấy rối, thì lại gặt lấy nó.” (Gióp 4:8) Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo: Đừng tự lừa dối, tưởng mình có thể qua mặt Chúa. Gieo gì gặt nấy. (Ga-la-ti 6:7, 8)
Trong nông nghiệp, hạt giống được gieo có thể chẳng đem đến kết quả nào. Thế nhưng gieo giống bất công thì chẳng bao giờ mất luôn nhưng chắc chắn sẽ gặt tai hoạ. Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi quy luật này. Người gieo giống xấu theo bản tính cũ sẽ gặt hái sự hư hoại, diệt vong. Người gieo giống tốt của Thánh Linh sẽ gặt hái sự sống vĩnh cửu do Thánh Linh ban tặng. (Ga-la-ti 6:8)
Vế thứ hai của câu Châm Ngôn đề cập đến cây roi thạnh nộ của kẻ ác, tức là cơn giận dữ và bạo lực mà kẻ ác vận dụng để phạm tội. Chuyện của vua San-chê-ríp có thể minh hoạ cho “cây roi thạnh nộ bị gãy”. Đức Chúa Trời từng dùng A-sy-ri làm “cây roi đoán phạt” của Ngài. Quân đội của họ là khí giới Chúa dùng để phạt dân vô đạo, đáng lên án, đáng tiêu diệt. (Ê-sai 10:5, 6) Tuy nhiên A-sy-ri kiêu căng ngạo mạn tuyên bố: “Trong những thần của muôn nước, có thần nào giải cứu xứ họ khỏi tay ta chăng? Đức Gia-vê có thể giải cứu Giê-ru-sa-lem sao?” (II Các Vua 18:35) Chúa hỏi ngược lại: “Cây rìu dám khoe mình tài giỏi hơn người đốn cây sao? Lưỡi cưa tài giỏi hơn thợ cưa sao? Cây roi không có tay người làm sao đánh được? Cây gậy không có người cầm làm sao di chuyển?” (Ê-sai 10:15) Và cây roi thạnh nộ của vua San-chê-ríp bị gãy khi trong một đêmthiên sứ của Chúa Hằng Hữu giết 185.000 tướng sĩ A-sy-ri. Sáng hôm sau, người ta thấy xác chết nằm ngổn ngang. San-chê-ríp, vua A-sy-ri phải chạy trốn về Ni-ni-ve. (II Các Vua 19:35, 36)
Kẻ ác dù có hoan ca cũng chỉ tạm thời,
Và niềm vui của kẻ vô đạo sớm tàn tắt. (Gióp 20:5)

Comments are closed.