Comments are off for this post

Ngày 11 tháng 5. BIỆN PHÁP CUỐI CÙNG

23
14 Người dùng roi sửa dạy con,
Là cứu linh hồn nó khỏi hư vong. (Bản Hiện Đại)

Châm Ngôn khuyên: “Hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn sự trông cậy” (Châm Ngôn 19:18a) Phụ huynh phải sửa phạt con cái bằng roi vọt là nhằm dẫn dắt con vào đường ngay nẻo phải trong cuộc sống ở trần gian và dìu dắt con vào con đường sống trong cõi đời đời. Đây là mục tiêu của giáo dục theo Kinh Thánh. Giáo dục thay đổi con người ở cõi đời này lẫn thay đổi số phận con người trong cõi đời sau. Ai thương con ắt cần lo sửa trị nó (Châm Ngôn 13:24b). Cha mẹ thương con, dạy dỗ sửa trị con, chẳng những muốn hành vi của con được thay đổi mà còn muốn tâm linh con cũng được thay đổi.
Làm sao dùng roi vọt để dạy con lại có thể giải cứu linh hồn nó khỏi Âm phủ? Trong quá trình khuyên bảo dạy dỗ con, cha mẹ hướng dẫn con trở nên người khôn ngoan, tức là biết kính sợ Đức Chúa Trời. Chẳng phải chỉ dạy con bỏ tánh xấu để trở thành người tốt, không bị những thói xấu điều khiển chi phối mà còn dạy con tin Đức Chúa Trời, duy trì mối liên hệ cha con với Ngài. Con đường sự sống của người khôn ngoan dẫn lên trên, để tránh khỏi Âm phủ ở dưới thấp. (Châm Ngôn 15:24)
Trong vai trò thầy tế lễ, hai con trai của ông Sa-mu-ên phạm tội tày đình. Kinh Thánh viết: “Tội lỗi của hai thanh niên này thật nghiêm trọng đối với Đức Gia-vê” (I Sa-mu-ên 2:17). Tuy nhiên ông chỉ nói: “Sao các con làm những việc như thế?” và chỉ khuyên: “Các con ơi, không được làm như vậy!” (I Sa-mu-ên 2:23, 24) mà không có bất cứ biện pháp kỷ luật nào đối với hai con của mình. Ngược lại, ông Phao-lô dùng biện pháp kỷ luật nặng nề đối với một người con của Chúa nhưng phạm tội. Ông tuyên bố: “Nhân danh Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó rằng, một người như thế phải phó cho quỷ Sa-tan, để huỷ hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu.” (I Cô-rinh-tô 5:5) Sửa phạt như vậy nhằm khiến người phạm tội tự xét mình, ăn năn để khỏi bị án làm một với người thế gian (I Cô-rinh-tô 11:31, 32). Khi bị sửa phạt thì đau đớn, thậm chí bị tổn thương về phần xác, nhưng nhờ ăn năn sửa đổi mà linh hồn tránh được sự đau đớn đời đời trong Âm phủ.

Comments are closed.