Comments are off for this post

Ngày 15 tháng 5. VÂNG LỜI LÀ KHÔN NGOAN

(II Ti-mô-thê 3:6-7) Nếu cứ nghe những nội dung không đáng nghe, bạn sẽ trở nên ngu dại và bị dẫn dụ vào đường gian tà.
23
19 Khôn ngoan, theo đường Chúa dạy , con ơi! (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn đề cập ba bước xây dựng ngôi nhà thuộc linh.
-Hỡi con, hãy nghe. Trước hết là lắng nghe. “Hãy nghe” vừa là lời kêu gọi vừa là mạng lệnh. Ông Mô-se kêu gọi dân tuyển của Chúa: “Hỡi I-sơ-ra-ên! Hãy nghe!” Chấp sự Ê-tiên nài nỉ: “Hỡi các anh, các cha, xin nghe lời tôi!” (Công Vụ 7:2) Nghe trở thành điều kiện bắt buộc để đời sống được thay đổi. Đức Chúa Trời phán: “Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống.” (Ê-sai 55:3) Trước hết phải nghe, sau đó mới tin. Người ta tin Chúa nhờ nghe giảng và họ nghe khi Đạo Chúa được công bố. (Rô-ma 10:17) Như vậy, người nói nội dung cho người ta nghe phải nói chân lý, lẽ thật.
-Hỡi con, hãy trở nên khôn ngoan. Đây là bước tiếp theo sau khi lắng nghe lẽ thật. Trở nên khôn ngoan là hiểu những điều mình nghe. Thật dại dột khi bỏ qua khâu hiểu biết lẽ thật. Chúa Giê-xu gọi đoàn dân đến và nói: “Hãy nghe, và hiểu”, tuy nhiên có lúc họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Nguyên nhân của tình trạng đó là lòng chai, tai nặng cho nên nghe nhưng chẳng hiểu. (Ma-thi-ơ 13:13-14) Trở nên khôn ngoan là tin những điều mình nghe. Phải bỏ những điều không phải là lẽ thật để tin lẽ thật. Nhưng sự cố chấp khiến con người không chịu tin. Đôi khi nghi ngờ lẽ thật cũng khiến nhiều người không chịu tin. Trở nên khôn ngoan là thực thi lẽ thật đã nghe, tức là phải vâng lời để trở nên khôn ngoan. (Ma-thi-ơ 7:24-25)
-Hỡi con, khá dẫn lòng con vào đường chánh. “Lòng” là nội tâm, là linh hồn, nơi quyết định cho đời sống của một người. Việc lắng nghe phải dẫn con đến quyết định theo đường lẽ thật, đường đức tin, đường khôn ngoan, thánh khiết, công chính. Xin dắt con trên đường thẳng lối ngay, vì con vui thích noi theo chánh đạo. (Thi Thiên 119:35) Sự khôn ngoan đi vào tâm tư, sinh hoạt, nếp sống của người biết lắng nghe lẽ thật.
Ngày nay, intenet, truyền hình và phim ảnh chẳng khác gì những kẻ lẻn vào nhà người khác để chinh phục… kẻ khờ dại, cưu mang tội lỗi, buông thả theo tình dục, học mãi mà không bao giờ hiểu chân lý.

Comments are closed.