Comments are off for this post

Ngày 19 tháng 6. BA THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI BA ĐỐI TƯỢNG

24
21 Phải sợ Đức Chúa Trời, nể chính quyền
Đừng liên kết với những người chuyên phản loạn.
(Bản Hiện Đại)
“Hỡi con” là lời khuyên của vua Sa-lô-môn dành cho các hoàng tử, cũng là lời khuyên của người cha dành cho các con. Có ba thái độ đối với ba đối tượng: Đức Chúa Trời, vua và kẻ phản nghịch.
1. Đối với Đức Chúa Trời, con hãy kính sợ. Kính sợ Đức Chúa Trời là điều mà các bậc làm cha làm mẹ cần dạy cho con cái. Vua Đa-vít nói: “Các con, hãy đến nghe ta, ta sẽ dạy các con sự kính sợ Chúa Hằng Hữu.” (Thi Thiên 34:11) Người khôn ngoan là người kính sợ Đức Chúa Trời. (Châm Ngôn 1:7; 9:10; 19:23; 22:4; 23:17) Một trong những lý do phải kính sợ Đức Chúa Trời vì Chúa thay đổi thời kỳ, mùa tiết! Chúa phế lập các vua và lãnh tụ các nước. Chúa ban sự khôn ngoan cho người tìm kiếm Chúa và tỏ tri thức cho người có trí hiểu. (Đa-ni-ên 2:21) Ông Gióp nói: “Chúa phán bảo toàn thể nhân loại: ‘Kính sợ Đức Chúa Trời là khôn ngoan thật, lìa bỏ gian ác mới là sáng suốt.’” (Gióp 28:28)
2. Đối với vua, con hãy tôn kính. Trên hết là Đức Chúa Trời, tiếp theo là vua. Kinh Thánh Tân Ước cũng có lời khuyên: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn trọng nhà cầm quyền. (I Phi-e-rơ 2:17) Vì sao phải tôn kính vua? Vì chẳng có chính quyền nào không do Đức Chúa Trời thiết lập. (Rô-ma 13:1) Sách Châm Ngôn đề cập đến vua là một minh quân đáng phải tôn kính: Vua ngồi xử đoán, mắt tinh vi, phân biệt điều thị phi. Minh quân áp dụng trọng hình, tẩy thanh phường bất chính. (Châm Ngôn 28:8, 26) Tuy nhiên chẳng phải vua nào cũng là minh quân. Đối với những triều vua độc ác sa đoạ, người dân có khuynh hướng chán vua, chưởi vua và chống nghịch vua. Người khôn ngoan, người kính sợ Chúa vẫn cần giữ thái độ tôn kính vua.
3. Đối với kẻ phản nghịch, con chớ hội hiệp, đừng liên kết. Một trong những lời khuyên quan trọng đó là người khôn ngoan, người kính sợ Chúa không bao giờ hội hiệp cùng kẻ phản nghịch vua. Sứ đồ Phao-lô khẳng định với các tín hữu tại La Mã: “Ai chống lại chính quyền là chống lại mệnh lệnh Đức Chúa Trời và sẽ bị hình phạt.” (Rô-ma 13:2) Trong mọi hoàn cảnh, người kính sợ Chúa không hội hiệp, không liên kết, không tham gia vào những âm mưu phản nghịch vua, chống lại chính quyền.

Comments are closed.