Comments are off for this post

Ngày 21 tháng 7. PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI YÊU THƯƠNG KẺ THÙ

25
22 Con sẽ được Đức Chúa Trời thưởng cho.
(Bản Hiện Đại)
Vì như vậy tức là (1)tận dụng cơ hội bày tỏ tình yêu thương đối với kẻ thù. Đối với một số người, gặp kẻ thù là cơ hội để báo thù, nhưng đối với người sống theo nguyên tắc yêu thương kẻ thù, gặp kẻ thù là cơ hội bày tỏ tình yêu thương. Thời xưa, ở Trung Đông người đi xin lửa đội trên đầu một tấm đất nung. Người chia lửa sẽ gắp than hồng để lên tấm đất nung trên đầu người đi xin lửa như một cách tỏ tinh thần giúp đỡ.
Vì như vậy tức là (2)thoả mãn nhu cầu của kẻ thù. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại điều này: “Nếu kẻ thù con có đói, nên mời ăn, có khát, hãy cho uống.” (Rô-ma 12:20) Nhờ Đức Chúa Trời, tiên tri Ê-li-sê đã giúp vua I-sơ-ra-ên bắt được một đội quân Sy-ri. Vua I-sơ-ra-ên hỏi tiên tri Ê-li-sê: “Thưa cha, có nên đánh giết họ không?” Tiên tri đáp: “Không. Khi bắt được tù binh vua có giết không? Cứ dọn bánh cho họ ăn, nước cho họ uống, rồi tha họ về.” Vua I-sơ-ra-ên mở tiệc đãi họ, và khi ăn uống xong, họ được thả về với vua Sy-ri. (II Các Vua 6:15-22)
Vì như vậy tức là (3)thắng hơn điều ác. Đừng để điều ác khắc phục mình, nhưng phải lấy điều thiện thắng điều ác. (Rô-ma 12:21) Xưa kia có trường hợp người ăn năn tội bày tỏ qua hành động đội một chậu đầy than lửa đỏ trên đầu. Chất than đỏ trên đầu người biết ăn năn là bày tỏ lòng nhân từ đối với người đó. Đối với kẻ thù cụm từ chất than đỏ trên đầu có nghĩa lấy điều thiện trả điều ác, đến nỗi kẻ thù ăn năn và thay đổi. Người yêu thương kẻ thù của mình là người thắng điều ác và giúp kẻ thù có cơ hội thay đổi.
Vì như vậy sẽ được Đức Chúa Trời (4)tưởng thưởng. Ai gieo điều công chính hưởng phần thưởng chắc chắn. (Châm Ngôn 11:18b) Hành động yêu thương của vua I-sơ-ra-ên đem đến kết quả: Từ đấy, giặc Sy-ri không còn quấy nhiễu đấy I-sơ-ra-ên như trước nữa. (II Các Vua 6:23) Hai lần thái độ và hành động của ông Đa-vít đối với vua Sau-lơ khiến vua Sau-lơ thay đổi. Vua nói: “Hỡi Đa-vít, con ta, có phải tiếng con chăng?” Sau-lơ cất tiếng lên khóc, nói cùng Đa-vít rằng: “Con thật công chính hơn cha; vì con có lấy điều thiện mà báo điều ác cha đã làm cho con…” (I Sa-mu-ên 24:17-18; 25:17-25)
Một trong những phần thưởng quan trọng của người yêu thương kẻ thù nghịch mình là chứng tỏ mình được làm con cái của Cha trên các tầng trời. (Ma-thi-ơ 5:45)

Comments are closed.