Comments are off for this post

Ngày 24 tháng 7. VUI MỪNG NHẬN TIN TỐT LÀNH

25
25 Được tin lành từ xứ xa đưa vào,
Như được nước mát lúc khát khao.
(Bản Hiện Đại)
Tin lành ở xứ xa đến là tin vui mừng từ Thiên đàng. Đây là tin tức tốt lành mà Đức Chúa Trời dùng những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: “Đức Chúa Trời ngươi trị vì”, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào! (Ê-sai 52:7)
Đây là tin tức tốt lành mà thiên sứ của Chúa đến báo cho các anh chăn chiên: “ Anh em đừng sợ! Vì này, ta báo cho anh em một tin mừng trọng đại, sẽ là tin mừng cho toàn dân. Vì hôm nay trong thành phố Đa-vít, Cứu Chúa, tức là Đấng Cứu Thế, là Chúa, đã được sinh ra cho anh em.” (Lu-ca 2:10-11)
Đây là tin tức tốt lành do chính Chúa Giê-xu công bố: “Hãy ăn năn, vì Nước Trời đã đến gần rồi.” (Ma-thi-ơ 4:17) Cũng là tin tức tốt lành mà Chúa Giê-xu truyền cho các môn đệ của Ngài: “Hãy đi khắp thế giới, rao giảng Tin Lành cho mọi người.” (Mác 16:15)
Tin lành giống như nước mát mẻ cho người khát khao. Đúng như lời kêu gọi: “Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước!…” (Ê-sai 55:1)
Tin lành ở xứ xa đến là tin tức tốt lành của người thân yêu từ xa báo về. Các anh của Giô-sép đã dối gạt ông Gia-cốp là cha của họ. Họ báo tin dữ khiến cho ông Gia-cốp xé áo, mặc bao gai và để tang cho Giô-sép một thời gian dài. Ông nói: “Cha cứ khóc nó cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt!” (Sáng Thế Ký 37:31-35) Sau nhiều năm, ông Giô-sép cho các anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Họ báo tin tức tốt lành cho cha. Khi nghe các con thuật những lời Giô-sép nhắn, và nhìn thấy các cỗ xe ngựa Giô-sép gởi về, tinh thần Gia-cốp liền hồi tỉnh. Ông nói: “Đúng rồi, Giô-sép con ta còn sống! Ta sẽ đi thăm nó trước khi qua đời!” (Sáng Thế Ký 45:27-28) Đúng là tai nghe tin lành xương cốt nở nang. (Châm Ngôn 15:30b)
Tin lành ở xứ xa đến cũng là tin tức vui mừng lạc quan của người thân yêu không vì xa mặt mà cách lòng. Ngày nay thông qua internet chúng ta vẫn có thể đem đến niềm vui, sự thoả lòng trong các mối liên hệ gia đình, bạn bè, cộng đồng.

Comments are closed.