Comments are off for this post

Ngày 5 tháng 7. LOẠI TRỪ SỰ GIAN ÁC

25
5 Khi trừ diệt phường tham nhũng khỏi chính quyền,
Ngôi nước nhà vua sẽ vững mạnh nhờ công lý.
(Bản Hiện Đại)
-Đức Chúa Trời trừ kẻ ác. Nếu người thuộc về Đức Chúa Trời được xem là bạc là vàng thì kẻ ác bị xem làm “cáu cặn” phải loại bỏ. Ngay cả cộng đồng tuyển dân của Chúa khi bị pha trộn cũng cần phải tinh luyện cho sạch. Ngày trước ngươi là bạc tinh ròng, ngày nay đã pha trộn bao nhiêu hợp chất cáu cặn… Ta sẽ đưa tay đánh ngươi, đốt sạch ten rỉ và luyện ngươi cho sạch hết các hợp chất hỗn tạp. (Ê-sai 1:22, 25) Dân của Chúa sẽ trở nên “tinh ròng”, có giá trị sau khi Ngài loại bỏ những cặn bã ra khỏi họ. Con loài người, dân I-sơ-ra-ên đã trở thành cặn bã trong lò nấu bạc, một thứ cáu cặn gồm đồng, thiếc, sắt và chì. Vậy nên Chúa Hằng Hữu phán: “Vì ngươi là cáu cặn vô giá trị. Ta sẽ đem ngươi đến lò nấu bạc tại Giê-ru-sa-lem để nấu cho ngươi chảy tan ra với nhiệt độ phẫn nộ của ta, và ngươi sẽ chảy tan như bạc trong ngọn lửa hừng…” (Ê-xê-chi-ên 22:18-22)
-Con người trừ kẻ ác. Câu Châm Ngôn kêu gọi: “Hãy trừ kẻ ác khỏi trước mặt vua.” Vì nếu không, kẻ ác sẽ làm cho đất nước của vua bị sỉ nhục. Đức công chính làm cho quốc gia được tán tụng, nhưng tội lỗi đem lại sỉ nhục cho toàn dân. (Châm Ngôn 14:34) Để trừ kẻ ác khỏi trước mặt vua đòi hỏi hai điều: (1)Phải có minh quân, và (2)phải áp dụng trọng hình. Minh quân áp dụng trọng hình, tẩy thanh phường bất chính. (Châm Ngôn 20:26)
Vua Đa-vít là một minh quân. Ông kính sợ Đức Chúa Trời, giữ điều răn luật lệ của Ngài. Ông thưa với Chúa rằng ông loại trừ “cáu cặn” ra khỏi đời sống của mình: Mắt con sẽ không nhìn điều dữ, lòng con ghê tởm sự gian tà, không dính dấp điều ác. Con sẽ loại trừ lòng hư hoại, và xa lánh loài gian ác.
Sau khi loại trừ “cáu cặn” ra khỏi đời sống mình vua Đa-vít loại trừ “cáu cặn” ra khỏi triều đình của mình. Người lãnh đạo công chính là bạc, còn những người cộng sự gian ác là cặn bã cần phải loại bỏ. Vua Đa-vít thưa với Chúa: Con sẽ tiêu diệt kẻ ném đá giấu tay, không chấp nhận mắt kiêu căng lòng tự đại. Nhưng con để mắt tìm người trung tín, mời về đây uỷ thác việc công. Phục vụ với con: người toàn thiện. Con không dung nạp người phản trắc trong nhà, cũng không thứ tha miệng môi dối gạt. (Thi Thiên 101:3-7)

Comments are closed.