Comments are off for this post

Ngày 2 tháng 8. AI KHÔNG BÁO TIN HOẶC BÁO TIN SAI?

26 6
Giao việc đem tin tức cho kẻ đần,
Chẳng khác gì tự đầu độc, tự chặt chân.
(Bản Hiện Đại)
Nhân vật chính trong Châm Ngôn 26:1-12 là kẻ ngu muội. Người khôn ngoan cần (T1)tìm hiểu xem kẻ ngu muội là người như thế nào, sau đó mới có cách để (T2)trị kẻ ngu muội và cuối cùng là (T3)tránh kẻ ngu muội.
Nếu Châm Ngôn 26:1 khuyên người khôn ngoan đừng trao vinh dự cho kẻ ngu muội thì Châm Ngôn 26:6 nêu cụ thể vinh dự đó là giao việc báo tin cho kẻ ngu muội.
Kẻ ngu muội là người như thế nào? Châm Ngôn cho biết kính sợ Chúa Hằng Hữu là bước đầu mọi tri thức, còn kẻ dại khinh dể khôn ngoan và giáo dục. (Châm Ngôn 1:7) Kẻ ngu muội là người 3K: không kính sợ Chúa, khinh dể khôn ngoan, khinh dể giáo dục. Vì không kính sợ Chúa nên trong lòng kẻ ngu dại thầm nhủ: “Đức Chúa Trời dĩ nhiên không thực hữu!” Ý tưởng ấy của người hư hoại, thúc đẩy họ làm việc bất nhân. Chẳng một ai làm lành. (Thi Thiên 14:1) Cho nên khi nhận công tác đem tin tức, kẻ ngu muội trở thành sứ giả gian hùng ngã vào tội ác. (Châm Ngôn 13:17a)
Nếu trong Châm Ngôn 10:26 bàn về “thành tích” của kẻ biếng nhác: Kẻ biếng nhác nhọc lòng khổ chủ, như ăn phải giấm, như dầm khói cay. (Châm Ngôn 10:26) thì Châm Ngôn 26:6 bàn về “hậu quả” do chính khổ chủ tự gây ra khi tin cậy và giao việc cho kẻ ngu muội: tự đầu độc, tự chặt chân mình.
Vì sao? Vì khi nhận công tác đi báo tin, kẻ ngu muội sẽ không báo tin (giống như kẻ biếng nhác) hoặc báo tin sai. Kẻ ngu muội không chịu báo tin là hình ảnh của người nhận sứ mạng: “Hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người” nhưng không chịu dấn thân và chia sẻ Tin Lành. Kẻ ngu muội báo tin không đúng là hình ảnh các tiên tri mạo nhận, những người ‘thương mại hoá’ Đạo Chúa để trục lợi (II Cô-rinh-tô 2:17).
Cần có sứ giả trung tín làm thoả dạ chủ mình (Châm Ngôn 25:13). Sứ đồ Phao-lô tâm sự: “Chúng tôi không dùng thủ đoạn ám muội, không lừa gạt dối trá, không xuyên tạc lời Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 4:2) Ông cũng khuyên học trò của mình: “Điều con nghe ta giảng dạy trước mặt nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người trung tín để họ dạy dỗ người khác.” (II Ti-mô-thê 2:2)

Comments are closed.