Comments are off for this post

Ngày 24 tháng 8. PHẢN ĐỐI QUÁ TRỄ

26 28 Nó dối, nó nịnh người nó chẳng thương,
Gây nên tai hại thương tổn ai lường? (Bản Hiện Đại)
Lý do thứ tư chớ tin kẻ gian ác vì hậu quả nghiêm trọng do kẻ gian ác gây ra. (Châm Ngôn 26:28)
Nhiều thiếu nữ bị tổn thương và đánh mất sự trinh trắng chỉ vì tin lưỡi giả dối, miệng dua nịnh. Hoàng tử Am-nôn dùng lưỡi giả dối với vua Đa-vít, với công chúa Ta-ma. Yêu cầu của Am-nôn đối với Ta-ma về vấn đề nữ công gia chánh chỉ là dối trá và dua nịnh mà thôi. Công chúa Ta-ma đã quá ngây thơ khi tin lưỡi giả dối, miệng dua nịnh. Nếu Ta-ma biết vì sao Am-nôn bảo: “Mọi người khác đi ra khỏi đây!” Nếu dám từ chối đòi hỏi vượt quá giới hạn của Am-nôn: “Hãy bưng bánh vào phòng cho anh ăn” thì nàng đâu có bị chuyện ô nhục. Nàng Ta-ma có phản đối khi nói: “Đừng anh, đừng ép tôi…” nhưng phản đối không đúng lúc, vào thời điểm quá trễ. (II Sa-mu-ên 13) Lưỡi giả dối, miệng dua nịnh núp dưới danh nghĩa tình yêu và hôn nhân sẽ gây nên bại hoại, chẳng có tình yêu, chỉ có chà nát và ghét bỏ.
Nhiều người nam đã mất cả thanh danh vì lưỡi giả dối, miệng dua nịnh của dâm phụ và phụ nữ ngoại tình với lời đường mật quyến rũ, với môi miệng dua nịnh để làm xiêu lòng. (Châm Ngôn 7:21) Rơi vào tay họ là rơi vào tay kẻ bạo tàn (Châm Ngôn 5:9), vì họ đánh gục nhiều người và giết hại vô số. (Châm Ngôn 7:26)
Trong lãnh vực niềm tin, có những người chân chính áp dụng 3 KHÔNG như sứ đồ Phao-lô: không dùng thủ đoạn ám muội, không lừa gạt dối trá, không xuyên tạc lời Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 4:2). Nhưng cũng có người dùng lưỡi giả dối, miệng dua nịnh để xuyên tạc lời Chúa và lừa dối nhiều người. Họ là những giáo sư tự nhận, những tiên tri giả. Sứ đồ Phao-lô khuyên: Xin anh em đề phòng những người gây chia rẽ, hoang mang và chống nghịch chân lý anh em đã học. Hãy lánh xa họ. Những người ấy không phục vụ Chúa Cứu Thế chúng ta, nhưng chỉ tìm tư lợi. Họ dùng những lời nói ngọt ngào tâng bốc để đánh lừa người nhẹ dạ. (Rô-ma 16:17-18) Đó là những người dùng lưỡi giả dối, miệng dua nịnh ‘thương mại hoá’ Đạo Chúa để trục lợi. (II Cô-rinh-tô 2:17) Những người rao giảng phúc âm giàu có, phúc âm không bệnh tật, phúc âm không cần ăn năn… đã gây nên những tai hại thương tổn khôn lường cho những người tin theo họ.

Comments are closed.