Comments are off for this post

Ngày 11 tháng 9. TẶNG THƯỞNG CHO NGƯỜI TRUNG THÀNH

27 18 Săn sóc cây vả được ăn quả nó;
Phục vụ hết lòng, chủ thưởng công cho. (Bản Hiện Đại)
Thời đại vua Sa-lô-môn trị vì, người người sống an vui bên vườn nho, cây vả. (I Các Vua 4:25b) Câu Kinh Thánh vừa mô tả thành công trong việc cai trị đất nước và thành công trong lãnh vực nông nghiệp.
“Ai săn sóc cây vả”, câu Châm Ngôn nhấn mạnh người chăm sóc. Đây là người có trách nhiệm, siêng năng, chăm chỉ với công việc của mình, như người làm vườn kia thưa với chủ khi chủ bảo đốn cây vả ba năm không ra trái: “Thưa ông chủ, xin để lại năm nay nữa, tôi sẽ vui xới chung quanh rồi chăm bón. Biết đâu trong tương lai nó sẽ sinh quả, nếu không, ông chủ sẽ cho đốn nó đi.” (Lu-ca 13:6-9) Một khi làm hết trách nhiệm của mình đối với cây vả thì “sẽ ăn trái nó”, như khi bác nông phu cày sâu cuốc bẫm được hưởng hoa lợi trước nhất. (II Ti-mô-thê 2:6) Sứ đồ Phao-lô nhắc lại nguyên tắc này khi nêu câu hỏi: Có ai trồng cây mà không được ăn quả? Có ai nuôi bò mà không được uống sữa? (I Cô-rinh-tô 9:7)
“Kẻ nào hầu chủ mình” câu Châm Ngôn nhấn mạnh công việc của tôi tớ. “Hầu chủ” tức là coi trọng chủ, “phục vụ hết lòng”, như người làm công không chỗ trách được, không phải chỉ lo làm vừa lòng chủ khi chủ có mặt, nhưng luôn cố gắng phục vụ chủ như phục vụ Chúa Cứu Thế, hết lòng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 6:6)
Ông Giô-sép có ba người chủ: chủ nô (ông Phô-ti-pha), chủ ngục (cai ngục) và chủ tịch nước (Pha-ra-ôn). Dù họ là ai, ông Giô-sép đều hết lòng trung thành và phục vụ. Vì ông Giô-sép trung thành với Chủ ở thiên đàng là Đức Chúa Trời nên Chúa cất nhắc ông lên. Đức Chúa Trời phán: “Ta chỉ coi trọng kẻ nào trọng ta, còn kẻ nào coi thường ta, sẽ bị ta coi thường.” (I Sa-mu-ên 2:30b)
Ông Ê-li-sê chỉ là người cày ruộng (I Các Vua 19:19-21) đi theo tiên tri Ê-li làm học trò rồi làm phụ tá. Vì cớ trung thành, tận tâm đối với thầy của mình nên ông Ê-li-sê được nghe câu nói: “Con muốn xin thầy điều gì trước khi thầy được đem đi?” Lời cầu xin: “Con xin Thần của thầy cảm động con gấp đôi” (II Các Vua 2:9) đã trở thành sự thật trong chức vụ của tiên tri Ê-li-sê.
Chúa Giê-xu nói với các môn đệ của Ngài: “Ai phục vụ ta, Cha ta sẽ quý trọng người ấy.” (Giăng 12:26b)

Comments are closed.