Comments are off for this post

Ngày 14 tháng 9. NGƯỜI THỬ LÒNG NGƯỜI

27 21 Lửa dùng thử bạc, thử vàng,
Lời khen câu tán thử đo lòng người. (Bản Hiện Đại)
Nội dung Châm Ngôn 17:3 là Chúa tôi luyện con người
Nồi giót luyện bạc; lò lửa luyện vàng,
Chúa Hằng Hữu tôi luyện lòng người.
Nội dung Châm Ngôn 27:21 là con người thử con người.
Con người dùng lửa luyện bạc và vàng trong lò thế nào thì Đức Chúa Trời cũng tôi luyện con người. Chúa phán với tuyển dân: Ta sẽ đưa tay đánh ngươi, đốt sạch ten rỉ và luyện cho ngươi sạch hết các hợp chất hỗn tạp. (Ê-sai 1:25) Ngài sẽ luyện lọc những người được chọn như một người luyện bạc, Ngài ngồi tẩy sạch các con trai Lê-vi, luyện họ sạch như vàng và bạc, để họ dâng lễ vật hài lòng Chúa. (Ma-la-chi 3:3)
Đức Chúa Trời tôi luyện con người để loại bỏ những ý nghĩ và hành động xấu xa khiến con người trở nên sạch, tinh ròng, tốt đẹp trước mặt Ngài.
“Lửa dùng thử bạc, thử vàng” thể nào thì “sự khen ngợi thử loài người” thể ấy. “Lửa” làm cho đau đớn, thiêu huỷ, còn “lời khen” làm cho mát lòng mát dạ, phát sinh kiêu ngạo rồi huỷ hoại con người. Cho nên phải thận trọng đối với lời khen ngợi của con người.
Thiếu niên Đa-vít chuyên tâm chăn chiên cho cha mình. Rồi cậu được xức dầu để về sau làm vua (I Sa-mu-ên 16:1-13). Khi lập chiến công hiển hách, hạ được ông Gô-li-át khổng lồ, cậu thưa với vua Sau-lơ rằng: “Tôi là con I-sai, tôi tớ của vua tại Bết-lê-hem.” (I Sa-mu-ên 17:58) Khi nghe vua Sau-lơ hứa gả công chúa, chiến sĩ Đa-vít thưa: “Tôi đâu có xứng đáng làm phò mã? Gia đình tôi làm sao được vinh dự ấy!” (I Sa-mu-ên 18:18) Thật đúng là người có lòng thanh sạch, môi thanh nhã. (Châm Ngôn 22:11)
Lời khen ngợi của dân chúng qui cho chiến sĩ Đa-vít chiến công lừng lẫy hơn chiến của vua Sau-lơ: “Sau-lơ giết hàng ngàn… Đa-vít giết hàng vạn!” khiến vua căm giận đến nỗi tìm cách giết Đa-vít. Lời khen ngợi như lửa trong lò thử luyện lòng người khiến vua Sau-lơ bộc lộ con người thật của vua. (I Sa-mu-ên 18)

Comments are closed.