Comments are off for this post

Ngày 21 tháng 9. ĐẤT NƯỚC BỀN VỮNG NHỜ LÃNH ĐẠO TỐT

28 2 Xứ nào nhiều tội lỗi, xứ đó có nhiều lãnh tụ.
Nhưng một lãnh tụ thông sáng công minh,
Sẽ làm cho xứ được ổn định. (Bản Hiện Đại)
Trong thời gian vua Sa-lô-môn viết câu Châm Ngôn: “Tại vì xứ phạm tội ác nên có vua chúa nhiều”, đất nước của vua chưa bị phân đôi. Tuy vậy, chẳng phải vì vua không phạm tội ác. Tội thờ hình tượng là vết nhơ cuối đời của vua khiến cho điều vua viết trong Châm Ngôn 28:2a ứng nghiệm. Sau khi vua băng hà, đất nước vua bị phân chia. Mười chi phái do vua Giê-rô-bô-am cai trị gọi là Vương Quốc Phía Bắc. Hai chi phái trung thành với vua Rô-bô-am (con của vua Sa-lô-môn) gọi là Vương Quốc Phía Nam.
Vua Giê-rô-bô-am là vị vua phạm tội ác tày trời khi đúc hai tượng bò con bằng vàng để dân I-sơ-ra-ên thờ thay vì thờ Đức Chúa Trời. (I Các Vua 12:26-32) Tội ác thờ hình tượng từ người lãnh đạo khiến dân chúng cũng bỏ Đức Chúa Trời và thờ hình tượng. Trong vòng 200 năm Vương Quốc Phía Bắc có đến 19 vị vua. Trung bình một đời vua chỉ kéo dài 10 năm, vì vậy đất nước thường xuyên bị xáo trộn. Những trường hợp điển hình được ghi lại là hoàng tử Ê-la, con của Ba-ê-sa, lên ngôi vua được hai năm thì bị tướng Xim-ri giết. Tướng Xim-ri lên ngôi làm vua bảy ngày thì bị tướng Ôm-ri là người được dân I-sơ-ra-ên tôn lên làm quan tổng binh đem quân bao vây. Vua Xim-ri phải đốt cung vua và tự thiêu trong đó (I Vua 16:8-28). Trong II Vua 15:8-15, vua Xa-cha-ri lên ngôi được sáu tháng thì bị ông Sa-lum làm phản giết chết. Ông Sa-lum lên làm vua, cai trị một tháng thì bị ông Mê-na-hem giết.
Vế sau của câu Châm Ngôn đề cập đến một vị vua “thông sáng có trí hiểu biết”, tức là biết kính sợ Đức Chúa Trời. Kính sợ Chúa là khôn ngoan tuyệt đỉnh, vâng lời Ngài là tri thức tận cùng. (Thi Thiên 111:10) Nhờ sự khôn ngoan tuyệt đỉnh và tri thức tận cùng vua sẽ cai trị đất nước cách thành công. Nhờ ta (sự khôn ngoan), vua chúa thống trị, chính quyền ban hành luật pháp công bằng. Nhờ ta, nhà cầm quyền chăn dân, và các thẩm phán xét xử. (Châm Ngôn 8:15-16)
Đây là lý do khiến chúng ta phải cầu xin, khẩn nguyện, cảm tạ và cầu thay cho mọi người, cho các vua, cho các cấp lãnh đạo. (I Ti-mô-thê 2:1-2)

Comments are closed.