Comments are off for this post

Ngày 23 tháng 9. NÊN ĐỒNG HỘI ĐỒNG THUYỀN VỚI AI?

28 4 Kẻ bỏ luật pháp đề cao tội ác,
Người giữ pháp luật thanh trừng gian tặc. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn giới thiệu hai loại người đối với luật pháp: người không tuân thủ luật pháp và người tuân thủ luật pháp. Luật pháp mà Châm Ngôn đề cập là luật pháp của Chúa.
“Kẻ bỏ luật pháp” của Đức Chúa Trời là chính tuyển dân của Ngài. Dù biết Chúa, tin Chúa nhưng không kính sợ Chúa, không kính yêu Chúa nên họ không vâng giữ lời Ngài. Còn “kẻ ác” là người không tin Chúa, là kẻ tội lỗi chuyên đi quyến rũ người khác phạm tội (Châm Ngôn 1:10). Người phá bỏ luật lệ của Chúa ngợi khen kẻ ác tức là hâm mộ kẻ ác, đồng thuận với hành vi của kẻ ác, muốn sát cánh với kẻ ác. Cuối cùng họ đồng hội đồng thuyền với kẻ ác. Dù họ biết rõ theo luật Đức Chúa Trời, người làm những việc ấy đều đáng chết, thế mà họ cứ phạm luật, lại còn khuyến khích người khác làm theo nữa. (Rô-ma 1:32)
“Người giữ luật pháp” là người kính sợ Đức Chúa Trời, tuân thủ điều răn và mạng lệnh của Ngài. Nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt, “kẻ bỏ luật pháp ngợi khen kẻ ác”; còn người giữ luật pháp vừa không đồng tình, vừa không câm lặng, trái lại lên tiếng chống lại “kẻ bỏ luật pháp” và “kẻ ác”. Dù chỉ thiểu số, người giữ luật pháp vẫn hành động cách can đảm. Tiên tri Ê-li đã lên án vua A-háp, khiển trách dân I-sơ-ra-ên và chiến đấu chống lại các tiên tri Ba-anh. (I Vua 18) Ông thưa với Chúa rằng: “Con vẫn giữ lòng nhiệt thành với Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời Toàn năng, mặc dù dân I-sơ-ra-ên đã vi phạm giao ước với Chúa, phá dỡ bàn thờ, chém giết các tiên tri của Ngài.” (I Vua 19:14)
Chứng kiến “kẻ bỏ luật pháp ngợi khen kẻ vô đạo”, người ngay thẳng sẽ ngạc nhiên, còn người vô tội sẽ chống lại kẻ vô đạo. (Gióp 17:8) Ông Giăng Báp-tít không chỉ quở trách dân chúng đến cùng ông là “nòi rắn độc”, ông còn can đảm can gián và trách vua chư hầu Hê-rốt về việc vua lấy bà Hê-rô-đia, vợ của vua Phi-líp, em mình, và về tất cả các hành động độc ác của vua. (Lu-ca 2:19)
Phải chăng thái độ của người Cơ Đốc ngày nay đối với “kẻ ác” giống như đám người đứng xem và cổ vũ cho những người phá luật, đua xe lạng lách trên đường phố? Chẳng có gì khó khi làm người hâm mộ “kẻ ác”; chiến đấu, chống lại “kẻ ác” mới là điều khó, vì trước hết phải là “người giữ luật pháp”.

Comments are closed.