Comments are off for this post

Ngày 28 tháng 9. LỜI CẦU NGUYỆN ĐÁNG GỚM GHIẾC

28 9 Người coi thường luật lệ,
Cầu nguyện Đức Chúa Trời không nghe. (Bản Hiện Đại)
“Luật pháp” do Đức Chúa Trời ban hành và “lời cầu nguyện” của con người được để cập trong câu Châm Ngôn này. Đức Chúa Trời phán với con người qua “luật pháp” của Ngài, qua các sứ giả, tiên tri, qua Kinh Thánh và qua chính Chúa Giê-xu. Con người có thể nghe và tuân thủ lời dạy của Ngài. Rồi con người có thể tương giao với Đức Chúa Trời qua lời nói của mình khi cầu nguyện hoặc dâng của lễ.
Thái độ của con người đối với luật pháp của Chúa ảnh hưởng đến lời cầu nguyện của họ. Nếu họ lắng nghe, tiếp nhận luật pháp của Chúa thì Ngài sẽ nhậm lời cầu nguyện của họ. Ngược lại, nếu họ không chịu nghe theo luật pháp của Chúa thì Ngài gớm ghiếc lời cầu nguyện của họ.
Vì sao lời cầu nguyện bị xem là “gớm ghiếc”? (1)Vì người cầu nguyện là “người xây tai không khứng nghe luật pháp”. Tế lễ kẻ ác là vật Chân Thần chán ghét. Lời người ngay cầu nguyện được Đức Chúa Trời hài lòng. (Châm Ngôn 15:9) (2)Vì lời cầu nguyện phát xuất từ tà tâm. Của lễ kẻ ác đã là điều đáng ghét, nếu có tà tâm thì càng ghê tởm đến đâu? (Châm Ngôn 21:27) Chính vì thế mà người cầu nguyện rà soát lòng mình và thưa với Chúa rằng: Nếu lòng tôi xu hướng về tội ác, Chúa hẳn không nhậm lời tôi. (Thi Thiên 66:18)
Người coi thường luật lệ Chúa là người từ chối lời dạy của Chúa. Dù ta kêu gọi, các ngươi vẫn từ nan. Ta đưa tay chờ đợi, cũng không ai quan tâm. Không ai để ý lời ta khuyên răn, hay chịu nghe ta quở trách. (Châm Ngôn 1:24, 25)
Người coi thường luật lệ Chúa là “người tội lỗi”. Người mù được Chúa Giê-xu chữa lành nói rằng: “Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không nhậm lời những người tội lỗi, nhưng chỉ nhậm lời người kính sợ Ngài và làm theo ý muốn Ngài.” (Giăng 9:31)
Người coi thường luật lệ Chúa là người không chịu ăn năn. “Ta đã chán ngấy các sinh tế! Đừng đem lễ vật dâng cho ta nữa!… Ai bảo các ngươi đến dẫm chân trên các hành lang ta trong ngày thờ phượng mà lòng không chịu ăn năn?” (Ê-sai 1:11-12)
Người coi thường luật lệ Chúa là người không vâng lời Chúa. “Chúa có thích của lễ thiêu và lễ thù ân hơn sự vâng lời Ngài đâu?” (I Sa-mu-ên 16:22)
Cần thận trọng xét lại chính mình kẻo bạn vừa “coi thường luật lệ” Chúa vừa “cầu nguyện”.
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.