Comments are off for this post

Ngày 14 tháng 10. HAI LOẠI NGƯỜI, HAI LỐI SỐNG

28 25 Kiêu căng gây tranh cạnh,
Tin cậy Chúa sẽ được hưng thịnh. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn này giới thiệu hai loại người trái ngược nhau: người có lòng kiêu ngạo và người tin cậy Đức Gia-vê. Lối sống của hai loại người này đều bắt đầu từ nội tâm: lòng kiêu ngạo hoặc tin cậy nơi Đức Chúa Trời.
Người có lòng kiêu ngạo là người không tin cậy và không kính sợ Đức Chúa Trời. Lòng kiêu ngạo đưa con người lên cao đến độ chẳng còn tôn trọng Đức Chúa Trời. Vì kiêu ngạo mà Sao Mai tự nhủ trong lòng: “Ta sẽ lên trời. Ta sẽ nhấc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây: Ta sẽ như Đấng Chí cao.” (Ê-sai 14:13-14)
Người có lòng kiêu ngạo có thể trở thành độc ác khi liên hệ với người xung quanh. Lòng đầy gian tà, mưu toan điều ác, xui nguyên giục bị (Châm Ngôn 6:14) Lòng kiêu ngạo biến tể tướng Ha-man thành người tàn ác. Ông biến vua A-suê-ru thành con rối và làm cho kinh thành Su-sơ rối loạn. (Ê-xơ-tê 3)
Sứ đồ Gia-cơ nêu vấn đề xung đột, tranh chấp trong cộng đồng Cơ Đốc đến từ nội tâm:Tại sao giữa anh em có những xung đột, tranh chấp? Không phải là do dục vọng thôi thúc trong lòng anh em sao? (Gia-cơ 4:1) Tinh thần kiêu ngạo là nguyên nhân gây ra rối loạn và đổ vỡ trong hội thánh tại Rô-ma, tại Cô-rinh-tô…
Người tin cậy Chúa là người kính sợ Chúa, sống ngay thật, công chính với mọi người. Người tin cậy Chúa cũng là người hào phóng với người xung quanh. Nếp sống của người tin cậy Chúa đem đến sự hoà thuận và bình yên cho cộng đồng vì Đức Chúa Trời ủng hộ người tin cậy Ngài. Ngài chẳng tiếc ân huệ cho người ngay thẳng. (Thi Thiên 84:11c) Người hào phóng sẽ thịnh vượng. Ai rộng rãi với người, chính mình sẽ hưởng phước. (Châm Ngôn 11:25)
Người tin cậy Chúa không phải chỉ no nê, thịnh vượng về phần vật chất, Chúa không để người công chính đói khổ. (Châm Ngôn 10:3a) mà còn hưởng cuộc đời thành công, phước hạnh. Ai giữ chánh đạo sẽ thành công. Hồng phúc thuộc người trông cậy Chúa. (Châm Ngôn 16:20)
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.